Dizertačné práce

Znalosti v strategickom marketingu

Autor práce: Ing. Anna Závodská
Školiteľ: doc. Ing. Josef Vodák, PhD.
Dátum obhajoby: 1.4.2013
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: prof. Ing. Ján Štefánik, CSc.
Oponent 2: doc. Ing. Andrea Sujová, PhD
Oponent 3: prof. Ing. Viera Marková, PhD.

Slovenský abstrakt:
ZÁVODSKÁ, Anna: Znalosti v strategickom marketingu. [Dizertačná práca] - Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta riadenia a informatiky; Katedra manažérskych teórií. - Školiteľ: doc. Ing. Josef Vodák, PhD. - Stupeň odbornej kvalifikácie: Doktor filozofie („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) v odbore 3.3.15 manažment, študijný program manažment, Žilina 2013. - 157 s. a príloha projektu výskumu. Cieľom riešenia dizertačnej práce bolo vytvorenie modelu vplyvu znalostného manažmentu na strategické marketingové riadenie podniku. Dizertačná práca je rozdelená do piatich kapitol a obsahuje jednu samostatnú prílohu (Projekt výskumu). Prvá kapitola obsahuje najdôležitejšie teoretické východiská skúmaných problematík. Zachytáva aj praktickú aplikáciu znalostného manažmentu do prostredia zahraničných a slovenských podnikov. Druhá kapitola sa zaoberá definovaním problému, cieľa a hypotéz výskumu a obsahuje aj prehľad komplexnej metodológie dizertačnej práce. Ďalšia kapitola sumarizuje dôležité poznatky z výskumu vo vzťahu k návrhom modelov a odporúčaní riešiacich problematiku dizertačnej práce. Štvrtá kapitola predstavuje navrhnuté modely efektívneho prepojenia znalostného manažmentu so strategickým marketingovým riadením, na čo nadväzuje diskusia. Posledná kapitola identifikuje teoretické a praktické prínosy tejto dizertačnej práce. Kľúčové slová: Manažment. Znalosti. Proces interakcie. Marketingové riadenie. Marketingová stratégia. Kolaborácia. Komunikácia. Model. Prínosy. Spotrebiteľské správanie. Požiadavky. Zákazník. Podnik.

Anglický abstrakt:
ZÁVODSKÁ, Anna: Knowledge in strategic marketing. [Dissertation Thesis] - University of Žilina in Žilina; Faculty of Management Science and Informatics; Department of management theories. - Tutor: assoc. prof. Ing. Josef Vodák, PhD. - Qualification level: Doctor of Philosophy („philosophiae doctor“, PhD.) in the field of study 3.3.15 management, study program management, Žilina 2013. - 157 pages and an appendix. The aim of the dissertation thesis was to propose a model of knowledge management influence on company’s strategic marketing management. Dissertation thesis is divided into five chapters and it contains one separate appendix (Project of research). First chapter contains the most important theoretical background of studied problematics. It involves also practical application of knowledge management into foreign and domestic companies. Second chapter deals with definition of problem, aim and hypothesis of research and it comprises also overview of complex methodology. Next chapter sumarizes crucial knowledge implied from conducted research in relation to model proposition and recommendations solving problematics of dissertation thesis. Fourth chapter presents proposed models of knowledge management influence on company’s strategic marketing management with following discussion. Last chapter identifies theoretical and practical benefits of this dissertation thesis. Key words: Management. Knowledge. Process of interaction. Marketing management. Marketing strategy. Colaboration. Communication. Model. Benefits. Consumer behavior. Requirements. Customer. Company.

Autoreferát dizertačnej práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI