Dizertačné práce

Aplikácia strategických nástrojov 6-SIGMA v manažmente štíhlych logistických operácií

Autor práce: Ing. Michal Salaj
Školiteľ: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.
Dátum obhajoby: 20.8.2013
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Oponent 2: prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Oponent 3: doc. Ing. Xenie Lukoszová, PhD.

Slovenský abstrakt:
SALAJ Michal: Aplikácia strategických nástrojov 6 - sigma v manažmente štíhlych logistických operácií. [dizertačná práca] – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky; katedra Manažérskych teórií. – Školiteľ: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc. – Stupeň odbornej kvalifikácie: doktor filozofie („philosophiae doctor“ v skratke „PhD.“). - v odbore 3.3.15 Manažment, študijný program Manažment, Žilina 2013. – str. 218. Cieľom dizertačnej práce je definovať, navrhnúť a overiť v praktických podmienkach stredoeurópskeho prostredia funkčný model pre manažment dodávateľského reťazca, ktorý pomôže efektívne aplikovať princípy štíhlych procesov a 6-sigma a overí ich vplyv na rozhodovací proces manažmentu a prax. Vytvorená metodológia empirického výskumu vychádza z výskumného prístupu tvorby teórie pomocou postupného rozvoja štruktúry a formy experimentov v praxi. Výsledkom výskumnej činnosti je model procesu aplikácie štíhlych procesov a 6-sigma, ktorého časti sú v práci popísané a overené v praxi. Súčasťou riešenia je aj súbor všeobecných odporúčaní pre manažment a súbor rizikových faktorov v podobe obmedzujúcich podmienok, ktoré môžu mať vplyv na proces aplikácie modelu. Dizertačná práca sa skladá z piatich kapitol, pri čom zahrňuje 133 obrázkov, 33 tabuliek a 1 prílohu. Kľúčové slová: Manažment. Manažment dodávateľských reťazcov. Dodávateľský reťazec. Logistika. Logistické operácie. Štíhle procesy/Lean. 6-sigma. Experiment v praxi.

Anglický abstrakt:
SALAJ Michal: Application of strategic tools of 6-sigma in the management of Lean Logistics Operations. [Dissertation thesis] – University of Žilina in Žilina, Faculty of Management Science and Informatics; Managerial theories department. – Dissertation thesis chief: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc. – Qualification level: philosophiae doctor (Abbreviation for philosophiae doctor is “PhD.”) in the field of study 3.3.15 Management, study program Management, Žilina 2013. - 218 pages and attachment. Main goal of dissertation thesis is to define, design and validate in practical circumstances of middle - European environment a functional model for Management of Supply Chain, which applies the principles of Lean and Six Sigma effectively and validates and measures their impact on decision making process of management. The methodology created within this thesis for empirical research, is based on the scientific method for theory building with the gradual structure creation of knowledge, based on field experiments. The results of research are a model of process for Lean and Six Sigma application, whose parts are described and proved in praxis. Part of the solution is also the listing of recommendations for management and also listing of risk factors in the form of constraint conditions, which can have an impact on the process of application of the model. Dissertation thesis consists of five chapters. It includes 133 illustrations, 33 tabs and one attachment. Key words: Management. Supply Chain management. Supply chain. Logistics. Logistics peration. Lean processes/Lean. Six Sigma. Field experiment.

Autoreferát dizertačnej práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI