Dizertačné práce

Spracovanie obrazu s využitím dopytov v prostredí VANET

Autor práce: Ing. Štefan Toth
Školiteľ: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
Dátum obhajoby: 20.8.2013
Študijný program: 9.2.9 Aplikovaná informatika
Oponent 1: prof. Ing. Karel Šotek, CSc.
Oponent 2: doc. Ing. Zdeněk Havlice, PhD.
Oponent 3: prof. Ing. Juraj Miček, PhD.

Slovenský abstrakt:
VANET siete sú v súčasnosti perspektívnou oblasťou výskumu, v ktorej vozidlá môžu bezdrôtovo komunikovať medzi sebou alebo s infraštruktúrou. Nasadenie tejto technológie čoskoro ponúkne vo vozidlách mnohé aplikácie, či už z oblasti bezpečnosti alebo komfortu. V tejto práci navrhujeme jednu novú aplikáciu, ktorá doposiaľ nemá obdobu a spája niekoľko oblastí za účelom vytvorenia systému a jazyka na dopytovanie informácií z obrazu. Práca v stručnosti popisuje v súčasnom stave aktuálne aplikácie zaoberajúce sa spracovaním a analýzou obrazu vo VANET sieťach, so základnými i pokročilými algoritmami a popisom obrazových dát MPEG-7 štandardu s využitím v QBIC / CBIR systémoch, v ktorých sa dopyty vykonávajú na základe popisov alebo príznakov. Táto práca je unikátna tým, že navrhuje systém a jazyk na dopytovanie požadovaných objektov v obraze. Obraz je pritom získavaný z jednej alebo viacerých kamier snímajúcich dopravnú scénu z vozidla v reálnom čase. Nejedná sa teda o dopyt do databázy, ale o dopyt, ktorý definuje, čo, kde a ako sa má v obraze vyhľadať spolu s možnosťou vyjadrenia komplexných priestorových relácií. Na základe toho sa budú rozpoznávať požadované objekty v obraze a využívať algoritmy spracovania, analýzy obrazu a počítačového videnia. Kľúčové slová: VANET, spracovanie obrazu, analýza obrazu, dopyt, dopytovací jazyk nad obrazom, obrazový objekt, strom obrazových objektov, LINQ to Images.

Anglický abstrakt:
Nowadays the VANET networks are the promising research area in which a vehicle can communicate with other vehicles or infrastructure on a wireless basis. The deployment of this technology will soon provide many safety or comfort applications in vehicles. One of them is an interesting application which is proposed by this thesis. It combines a few fields in order to create a new system and query language for obtaining data from an image in the VANET environment. The thesis briefly describes the state-of-the-art of VANET applications related to the image processing and analysis. It also describes the basic and advanced image processing algorithms, MPEG-7 standard and QBIC / CBIR systems, in which data are obtained by descriptions or image features. This work is unique in that it proposes a novel system and language for querying objects in the image. The image is captured by one or more cameras placed in a vehicle in real time. Thus it is not a standard query to a database. The proposed query language defines what objects have to be recognized in the image of traffic scene. The system can detect and recognize required objects and their complex spatial relations in real-time using image processing, image analysis and computer vision algorithms. Keywords: VANET, image processing, image analysis, query, query language on image, image object, tree of image object, LINQ to Images.

Autoreferát dizertačnej práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI