Dizertačné práce

Využitie scenárov v plánovaní podniku

Autor práce: Ing. Veronika Šramová
Školiteľ: prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.
Dátum obhajoby: 21.8.2013
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: prof. Ing. Ján Štefánik, CSc.
Oponent 2: doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, PhD.
Oponent 3: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI