Dizertačné práce

Informačno-komunikačné aspekty logistických operácií a ich význam pre manažérske rozhodovanie o podnikových procesoch

Autor práce: Ing. Miroslav Peťo
Školiteľ: doc. Ing. Jaroslav Král, PhD.
Dátum obhajoby: 20.8.2014
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD. – PVKR, FŠI, ŽU Žilina
Oponent 2: prof. Ing. Felicita CHROMJAKOVÁ, PhD. – UPISS, FME, UTB Zlín
Oponent 3: doc. Ing. Jaroslav RAŠNER, CSc. – KPH, DF, TU Zvolen

Slovenský abstrakt:
PEŤO Miroslav: Informačno-komunikačné aspekty logistických operácií a ich význam pre manaţérske rozhodovanie o podnikových procesoch. [dizertačná práca] – Ţilinská univerzita v Ţiline, Fakulta riadenia a informatiky; katedra Manaţérskych teórií. – Školiteľ: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc. - Stupeň odbornej kvalifikácie: doktor filozofie („philosophiae doctor“ v skratke „PhD.“). - v odbore 3.3.15 Manaţment, študijný program Manaţment, Ţilina 2014. – str. 186. Cieľom dizertačnej práce bolo vytvoriť systémový model na podporu tvorby relevantných dát a informácií ako základu pre tvorbu znalostí vstupujúcich do rozhodovania o podnikových procesoch v prostredí dodávateľského reťazca. Dôleţitým predpokladom pre splnenie cieľa bol empirický výskum realizovaný formou komparácie viacerých prípadových štúdií, na základe ktorého boli identifikované informačno-komunikačné aspekty logistických operácií a ich koreňové príčiny a bol objasnený ich význam pre manaţérske rozhodovanie na operatívno-taktickej úrovni vstupnej logistiky. Tieto poznatky boli následne vyuţité pri tvorbe systémového modelu rozhodovania vo vstupnej logistike, ktorého prvky, väzby a vzťahy boli vizualizované a podrobne opísané. Súčasťou riešenia problému je aj navrhnutá postupnosť krokov pre zlepšenie rozhodovania vo vstupnej logistike s vyuţitím systémového prístupu. Návrhová časť dizertačnej práce obsahuje aj odporúčania pre minimalizáciu rizík spojených s implementáciou navrhovaného riešenia. Dizertačná práca pozostáva z piatich kapitol, obsahuje 30 obrázkov, 12 tabuliek a 7 príloh. Kľúčové slová: Logistické operácie. Informačno-komunikačné operácie. Manaţérske rozhodovanie. Systémový model. Riadenie dodávateľského reťazca.

Anglický abstrakt:
PEŤO Miroslav: Information-communication aspects of logistics operations and their significance for managerial decision making about business processes. [Dissertation thesis] – University of Ţilina in Ţilina, Faculty of Management Science and Informatics; Managerial theories department. – Dissertation thesis chief: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc. – Qualification level: philosophiae doctor (Abbreviation for philosophiae doctor is “PhD.”) in the field of study 3.3.15 Management, study program Management, Ţilina 2014. - 186 pages. The aim of the dissertation thesis was to create systems model for relevant data and information creation as a basis for knowledge for managerial decision making about business processes in a supply chain. To fulfill the aim of dissertation thesis it was necessary to conduct empirical research in the form of multiple-case study research by which information-communication aspects of logistics operations and their root causes were identified and their significance for managerial decision making on operational-tactical level of inbound logistics was clarified. Consequently, systems model for decision making in inbound logistics was created and its parts, relations and coherences were visualized and described in details. Following the proposed systems model, sequence of steps to improve decision making in inbound logistics using systems approach was proposed. The proposed solution also contains recommendations to minimize risks involved in implementation of proposed solution. The dissertation thesis consists of 5 chapters and includes 30 figures, 12 tables and 7 attachments. Key words: Logistics operations. Information-communication operations. Managerial decision making. Systems model. Supply chain management.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI