Dizertačné práce

Tvorba a riadenie vzťahov medzi praxou a vzdelávaním

Autor práce: Mgr. Peter Madzík
Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Dátum obhajoby: 20.8.2014
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: prof. Ing. Peter PLAVČAN, CSc. – SVŠ, MŠVVAŠ SR Bratislava
Oponent 2: prof. Ing. Dr. Róbert ŠTEFKO, PhD. – FM, PU Prešov
Oponent 3: prof. Ing. Ján ZÁVADSKÝ, PhD. – KM, PF, KU Poprad

Slovenský abstrakt:
MADZÍK, Peter: Tvorba a riadenie vzťahov medzi praxou a vzdelávaním [Dizertačná práca] – Ţilinská univerzita v Ţiline; Fakulta riadenia a informatiky; Katedra softvérových technológií. – Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Doktor filozofie („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) v odbore 3.3.15 manaţment, študijný program manaţment, Ţilina 2014. – 147 s. a príloha projektu výskumu. Cieľom dizertačnej práce je vytvorenie modelu na tvorbu a riadenie vzťahov medzi praxou a vzdelávaním. Účelom modelu je zlepšiť transfer poţiadaviek zainteresovaných strán do vzdelávacích procesov realizovaných na vysokej škole. Téma je riešená z pohľadu systému riadenia vysokých škôl a vychádza z preskúmania teoretických konceptov v oblasti riadenia kvality a manaţérskych prístupov vyuţívaných v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Z tejto etapy bol vytvorený rámcový model na tvorbu a riadenie vzťahov medzi praxou a vzdelávaním, ktorý slúţil ako východisko pre empirický výskum. V empirickej časti je skúmanie zamerané na identifikáciu kľúčových prvkov vplývajúcich na previazanie vysokoškolského vzdelávania a praxe z pohľadu troch zainteresovaných strán – absolventov vysokých škôl, ich zamestnávateľov a vysokoškolských učiteľov. Z informácií získaných touto časťou sa testovala platnosť vopred definovaných hypotéz a upravovali sa relevantné časti navrhnutého modelu. Dizertačná práca ako celok poskytuje súbor teoretických a praktických odporúčaní pre vytvorenie a udrţiavanie funkčného systému administrácie vzťahu medzi vysokou školou a zamestnávateľmi. Kľúčové slová: Vzdelávanie. Vysoká škola. Prax. Previazanie. Poţiadavky. Trh práce. ISO. TQM. ESG. Model.

Anglický abstrakt:
MADZÍK, Peter: Creation and management of relations between practice and education [Dissertation thesis] – University of Ţilina; Faculty of Management Science & Informatics; Department of Software Technologies. Consultant: doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. - Academic qualification: PhD. in the field 3.3.15 Management, study programme Management, Ţilina 2014. – 147 p. and Appendix – Research project. The aim of this dissertation thesis is to devise a model for creation and management of relations between practice and education. The purpose of the model is to improve the transfer of demands made by parties interested in educational processes carried out at universities. The thesis is focused on managerial systems at universities and is based on examination of theoretical concepts of quality management and managerial approaches applied in the field of tertiary education. The thesis then continues to devise a framework model for creation and management of relations between practice and education. This model becomes the basis for empirical research. The aim of the empirical section of the thesis is then to identify the key elements that influence the correlation between tertiary education and practice from the viewpoint of three interested parties – university graduates, their employers and university teachers. The data obtained by this research is then used to test the validity of predefined hypotheses and to adjust relevant parts of the proposed model. The thesis as a whole presents a set of theoretical and practical recommendations for creation and maintenance of a functional system of administration of the relation between a university and employers. Keywords: Education. University. Practice. Correlation. Demands. Job market. ISO. TQM. ESG. Model.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI