Dizertačné práce

Modelovanie činností autonómnych mobilných prostriedkov v komplexnom stochastickom prostredí dopravných terminálov

Autor práce: Ing. Michal Kocifaj
Školiteľ: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
Dátum obhajoby: 26.8.2014
Študijný program: 9.2.9 Aplikovaná informatika
Oponent 1: prof. Ing. Jiří ŠAFAŘÍK, CSc. - KIVT, FAV, ZU Plzeň
Oponent 2: doc. Ing. Jaromír ŠIROKÝ, Ph.D. - KTRD, DFJP, UP Pardubice
Oponent 3: doc. Ing. Emil KRŠÁK, PhD. - KST, FRI, ŽU Žilina

Slovenský abstrakt:
KOCIFAJ, Michal: Modelovanie činností autonómnych mobilných prostriedkov v komplexnom stochastickom prostredí dopravných terminálov [dizertačná práca] – Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta riadenia a informatiky; Katedra dopravných sietí. – Školiteľ: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Doktor filozofie v študijnom odbore 9.2.9 Aplikovaná informatika. – Žilina, Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 2014 – 146 s. Táto práca sa zaoberá modelovaním činností v dopravných termináloch, pričom sa zameriava predovšetkým na mobilné manipulačné prostriedky, medzi ktoré patria napríklad portálové žeriavy, čelné ramenové prekladače, vysokozdvižné vozíky alebo automaticky riadené vozidlá. Hlavné subsystémy dopravných terminálov sú v práci analyzované a modelované prostredníctvom hierarchickej agentovej štruktúry. Použité sú dva typy agentov: riadiaci agenti predstavujú taktické a operatívne rozhodovacie systémy, zatiaľ čo dynamickí agenti sú simulačnou reprezentáciou manipulačných prostriedkov. Proces vykládky a nakládky nákladu pri použití rôznych druhov dopravy je popísaný prostredníctvom navrhnutého konceptu plánov prekládky. Pohyb mobilných prostriedkov je modelovaný na detailnej úrovni s využitím rôznych prístupov pre reprezentáciu infraštruktúry, konkrétne vodiacej siete, mriežky a navigačnej siete. Flexibilná interakcia medzi mobilnými prostriedkami a vozidlami privážajúcimi, resp. odvážajúcimi náklad je zabezpečená formou interakčných zón, ktoré sú riadené špecializovaným submodelom agentov. Prezentované simulačné komponenty boli začlenené do komerčného simulačného nástroja Villon a didaktického nástroja s názvom Byron. Kľúčové slová: dopravný terminál, manipulačné prostriedky, modelovanie, simulácia, agent.

Anglický abstrakt:
KOCIFAJ, Michal: Modelling of autonomous mobile equipment operations in complex stochastic environment of transport terminals [dissertation thesis] – University of Žilina. Faculty of Management Science and Informatics; Department of Transportation Networks. – Supervisor: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. – Qualification level: Philosophiae doctor in the study field 9.2.9 Applied informatics. – Žilina, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, 2014 – 146 p. This thesis deals with modelling of operations in these systems with the main focus given on mobile handling equipment, such as gantry cranes, reach stackers, forklifts and automated guided vehicles. The main subsystems of the transport terminals are analysed and modelled using a hierarchical structure of agents. Two types of agents are employed: the managing agents constitute tactical and operational decision systems whereas the dynamic agents form simulation counterparts of the handling equipment. Freight unloading and loading processes for various kinds of transport are described by suggested concept of transloading plans. Mobile equipment movement is modelled on a high level of details using various approaches for infrastructure representation, namely guide path layout, grid of tiles and navigation mesh. Flexible interaction between equipment and vehicles, which carry or take away the freight, is ensured by interaction zones, which are managed by a specialised agent submodel. Presented simulation components were integrated into commercial simulation tool Villon and didactic tool entitled Byron. Keywords: transport terminal, handling equipment, modelling, simulation, agent.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI