Dizertačné práce

Platforma pre podporu využitia výpočtového výkonu grafických kariet v multiagentových simulačných modeloch

Autor práce: Ing. Miroslav Mintál
Školiteľ: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
Dátum obhajoby: 26.8.2014
Študijný program: 9.2.9 Aplikovaná informatika
Oponent 1: prof. Ing. Karel ŠOTEK, CSc. – KST, FEI, UP Pardubice
Oponent 2: doc. Ing. Milan ŠUJANSKÝ, CSc. – KPI, FEI, TU Košice
Oponent 3: doc. Ing. Karol GRONDŽÁK, PhD. – KI, FRI, ŽU Žilina

Slovenský abstrakt:
Táto práca sa zaoberá rozšírením agentovej architektúry o možnosti využitia výpočtového výkonu grafických kariet. Pre užívateľsky komfortné využívanie grafických kariet je vytvorená platforma. Platforma je založená na aplikačnom rámci OpenCL, čo jej umožňuje využiť široké spektrum grafických kariet, ale aj iné výpočtové zariadenia, ako napríklad procesory. V práci sú popísané všetky funkcie poskytované platformou, ako automatická inicializácia najvýkonnejšieho výpočtového zariadenia, automatické kopírovanie dát medzi operačnou pamäťou počítača a grafickej karty, spolu s konverziou typov týchto dát do jazyka používaného v OpenCL alebo generovanie častí kódu. Poskytnuté sú viaceré sériovo vykonávané algoritmy, ale aj paralelné algoritmy optimalizované pre použitie na grafických kartách. Platforma je integrovaná do vybranej agentovej architektúry, čim rozširuje túto architektúru o jednoduché využitie výpočtového výkonu grafických kariet.Rozšírením architektúry je umožnené vytvárať väčšie a zložitejšie modely, ktoré budú môcť byť vypočítané za kratší čas. Použitie a overenie platformy je demonštrované na viacerých príkladoch, vrátane použitia v simulačnom nástroji PedSim. V tomto nástroji sa navrhnutá platforma používa na urýchlenie spracovania dát pred simuláciou, ako aj na výpočet pohybu chodcov počas simulácie.

Anglický abstrakt:
This thesis deals with extension of an agent architecture by option to use computational power of graphics cards. A platform is created for user friendly usage of the cards. This platform is based on OpenCL framework that enables it to exploit a wide spectrum of graphics cards as well as another computational devices, such as processors. The thesis describes all functions provided by the platform, such as automatic initialisation of the most powerful computational device, automatic data copying between standard and graphics card memory, data types conversion into programming language employed in OpenCL and code generation. Multiple serial algorithms and some parallel ones optimised for graphics cards are provided. Platform is integrated into chosen agent architecture and widens its capabilities by simple usage of the computational power of graphics cards. This architecture extension allows the user to create bigger and more complex models with shorter computational time. Application and verification of the platform is demonstrated on several examples including simulation tool PedSim. The proposed platform is here utilised to accelerate the data processing before simulation run and to compute the pedestrians’ movement during the simulation run itself.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI