Dizertačné práce

Možnosti využitia paralelných výpočtov pri riešení problémov diskrétnej optimalizácie

Autor práce: RNDr. Marian Kováč
Školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc.
Dátum obhajoby: 26.8.2014
Študijný program: 9.2.9 Aplikovaná informatika
Oponent 1: doc. RNDr. Galina JASEČKOVÁ, CSc. – FHV, ŽU Žilina
Oponent 2: prof. Ing. Antonín KAVIČKA, PhD. – FEI, UP Pardubice
Oponent 3: RNDr. Naďa KRIVOŇÁKOVÁ, PhD. – FCHPT, UIAM, STU Bratislava

Slovenský abstrakt:
KOVÁČ, M.: Možnosti využitia paralelných výpočtov pri riešení problémov diskrétnej optimalizácie [Dizertačná práca]. Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta riadenia a informatiky; Katedra matematických metód. Stupeň odbornej kvalifikácie: PhD. Žilina: FRI ŽU, 2014. 102 s. Predkladaná práca sa venuje paralelným možnostiam riešenia problémov diskrétnej optimalizácie. Za týmto účelom práca uvádza potrebný teoretický základ týkajúci sa danej problematiky. Následne je pozornosť upriamená na paralelné hľadanie riešenia dvoch optimalizačných problémov. Jadrom práce je návrh, skonštruovanie, analýza a implementácia dvoch paralelných algoritmov pre riešenie problému QAP. Výsledky sú porovnané s algoritmami iných autorov. Kľúčové slová: Algoritmus. Paralelný algoritmus. Heuristika. Metaheuristika. Hladanie riešenia. Výpočtová zložitosť. Problém. Paralelizmus. Paralelné výpočty. QAP.

Anglický abstrakt:
This work deals with parallel possibilities of solving discrete optimization problems. For this purpose, the work provides the necessary theoretical background concerning the issue. Consequently, attention is directed to parallel solving of two optimization problems. The core of the work is to design, construct, analysis and implementation of two parallel algorithms for solving QAP. The results are compared with algorithms of other authors. Keywords: Algorithm. Parallel algorithm. Heuristics. Metaheuristics. Solving. Computational complexity. Problem. Parallelism. Parallel computing. QAP.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI