Dizertačné práce

Hybridné simulačné modely pohybu a správania sa chodcov s nehomogénnou granularitou

Autor práce: Ing. Anna Vargová, rod. Kormanová
Školiteľ: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
Dátum obhajoby: 26.8.2014
Študijný program: 9.2.9 Aplikovaná informatika
Oponent 1: doc. Mgr. Ivan CIMRÁK, PhD. - KST, FRI, ŽU Žilina
Oponent 2: doc. Ing. Ladislav HLUCHÝ, CSc. - UI, SAV Bratislava
Oponent 3: prof. Ing. Antonín KAVIČKA, PhD. - FEI, UP Pardubice

Slovenský abstrakt:
KORMANOVÁ Anna, Ing.: Hybridné simulačné modely pohybu a správania sa chodcov s nehomogénnou granularitou [dizertačná práca] - Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta riadenia a informatiky; Katedra dopravných sietí.- Školiteľ: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. Žilina, 2014, 100s Predmetom tejto dizertačnej práce sú hybridné simulačné modely pre pohyb a správanie sa chodcov s nehomogénnou granularitou. Práca prezentuje modelovanie pohybu chodcov na rôznych úrovniach – mikroskopickej, mezoskopickej a makroskopickej. Práca popisuje návrh podpory pre hybridnú simuláciu kombinujúcu všetky úrovne modelovania. V rámci podpory sú navrhnutí špeciálni agenti spravujúci oblasti jednotlivých granularít, a popísané všeobecné odporúčania pre dizajnérov modelu. Je tiež predstavená knižnica umožňujúca hybridné modelovanie, ktorá vznikla rozšírením agentovo orientovanej architektúry ABAsim, ako aj postup na vytvorenie nového hybridného modelu. Práca popisuje navrhnutý hybridný simulačný model pre pohyb chodcov, ktorý bol implementovaný v nástroji PedSim. Prezentované sú riešenia problémov pri prechodoch medzi jednotlivými úrovňami, ktoré sú pokladané za najväčší prínos práce. Kľúčové slová: Pohyb chodcov. Hybridný model. Agentovo-orientovaná simulácia.

Anglický abstrakt:
The topic of this dissertation thesis is hybrid simulation models for movement and behavior of pedestrians with non-homogenous granularity. Thesis presents modeling of pedestrians movement on different levels – microscopic, mesoscopic and macroscopic. Thesis describes the design of support for hybrid simulation combining all levels of modeling. We designed special agents that manage areas with particular granularities. We also present the library which allows hybrid modeling. It was developed by extending the agent-oriented architecture ABAsim. Thesis describes the procedure for creating new hybrid model. The general recommendations for model designers are described. Thesis describes designed hybrid simulation model for pedestrian movement, which was implemented in the tool PedSim. Presented solutions of problems while transferring between the granularities are considered to be the biggest contribution of this thesis. Keywords: Pedestrians. Hybrid model. Agent-oriented simulation.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI