Dizertačné práce

Modelovanie získavania informácií a ich využitie pri inteligentnom rozhodovaní v agentovo orientovaných simulačných modeloch

Autor práce: Ing. Michal Varga
Školiteľ: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
Dátum obhajoby: 26.8.2014
Študijný program: 9.2.9 Aplikovaná informatika
Oponent 1: doc. Dr. Ing. Tomáš BRANDEJSKÝ – UAID, FD, ČVUT Praha
Oponent 2: prof. RNDr. Peter MIKULECKÝ, Ph.D. – KIT, FIM, UHK Hradec Králové
Oponent 3: prof. Ing. Antonín KAVIČKA, PhD. - FEI, UP Pardubice

Slovenský abstrakt:
Agentová simulácia patrí v súčasnosti k veľmi populárnym spôsobom modelovania zložitých systémov kvôli decentralizácií a s tým spojenej dobrej udržateľnosti takéhoto modelu. Na tvorbu agentových modelov je potrebné využiť služby vhodnej agentovej architektúry, ktorá je zodpovedná za definovanie jednotlivých agentov, popis ich činnosti a spôsobu synchronizácie. V predkladanej práci sa budeme venovať architektúre ABAsim, ktorá poskytuje prostriedky pre tvorbu flexibilných simulačných modelov širokého spektra obslužných systémov. Hlavným cieľom práce je jej rozšírenie o možnosť tvorby agentov, ktorí sú schopní zbierať informácie v simulačnom modeli a na ich základe ovplyvniť svoje správanie a ciele. Ako vhodný prístup sa javí využitie paradigmy BDI, ktorá umožňuje definovať činnosť agenta v zmysle praktického uvažovania človeka. Práca postupne podáva prehľad o modelovaní cieľov v rôznych agentových systémoch. Ďalej sa zameriava na simuláciu chodcov. Na nej sú demonštrované výhody prístupu, ktorý bude v práci predložený. Práca sa podrobne venuje integrácii paradigmy BDI do architektúry ABAsim. Zavádza v nej kľúčové prvky paradigmy BDI, definuje činnosť agentov a zaoberá sa právomocami BDI agenta v spoločenstve ostatných agentov v architektúre. Zároveň práca slúži ako podrobný návod na tvorbu agentových modelov s využitím prezentovaného prístupu. Podrobne je popísaná tak implementácia knižnice rozširujúcej modelovacie schopnosti architektúry ABAsim, ako aj vytvorenie konkrétneho modelu agenta chodca vrátane jeho knižnice plánov. Výhody nového prístupu sú demonštrované v sérií experimentov, pričom je kladený dôraz na demonštráciu schopností agenta chodca zbierať informácie a upravovať na ich základe svoje rozhodnutia. Prezentovaný model chodcov je integrovaný do simulačných nástrojov. Knižnica, ktorá vznikla ako praktický výstup tejto práce, je v súčasnosti využívaná v učebnom procese na Fakulte riadenia a informatiky.

Anglický abstrakt:
Nowadays an agent simulation belongs to the very popular methods of complex systems modeling. That is due to decentralization and well management abilities of such a model. To be able to create agent models one is oblige to use appropriate agent architecture that is responsible for agent and agents’ execution definition as well as time synchronization method. Submitted thesis is dedicated to the agent architecture ABAsim which provides means to create flexible simulation models of wide range of service systems. Main goal of the thesis is ABAsim augmenting to be able to define agents who will be able to collect information from the model and use these information in order to alter their behavior and goals. As a good choice turns out to be the utilization of BDI paradigm what will enable to define agent’s execution within the terms of human practical reasoning. The thesis in sequence gives survey about intelligent system modeling with focus placed on the pedestrian simulation. It is used to demonstrate the advantages of the new approach which will be presented in the thesis. Thesis focuses on the integration of BDI paradigm into ABAsim architecture in detail. It presents key elements of BDI paradigm, defines the execution of agents and deals with competencies of BDI agent within the fellowship of other agents within the architecture. At the same time the thesis serves as a detail manual to create agent models based on presented framework. In detail there are described both its implementation in the form of library as well as specific pedestrian agent model creation process including its plan library. Advantages of creation of pedestrian agent model based on BDI paradigm are demonstrated in the series of experiments with emphasis placed on the information gathering and their influence on the pedestrian reasoning process. Presented pedestrian model is integrated within simulation tools. Moreover, the library developed as a practical output of this thesis, is utilized in the teaching at the Faculty of Management Science and Informatics.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI