Dizertačné práce

Reliability Analysis bysed on Logical Differential Calculus and Minimal Cut Set Methods

Autor práce: Ing. Miroslav Kvaššay
Školiteľ: doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.
Dátum obhajoby: 26.8.2015
Študijný program: 9.2.9 Aplikovaná informatika
Oponent 1: prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c.
Oponent 2: prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.
Oponent 3: prof. Ing. Radim Briš, CSc.

Slovenský abstrakt:
Táto práca sa zaoberá kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou vplyvu komponentov na spoľahlivosť/dostupnosť systému. Primárnym prístupom je technika minimálnych rezov (minimálnych rezných vektorov) a minimálnych ciest (minimálnych cestných vektorov). V práci je navrhnutá nová matematická metóda pre identifikáciu minimálnych rezných a cestných vektorov. Táto metóda je založená na smerových parciálnych logických deriváciách, ktoré sú súčasťou logického diferenciálneho počtu. Medzi hlavné ciele tejto práce patrí návrh a rozvoj nových algoritmov pre výpočet minimálnych rezných a cestných vektorov pre ľubovoľný typ systému a ich použitie v analýze spoľahlivosti dvojstavových a viacstavových systémov. Pre splnenie týchto cieľov je nutné vykonať detailnú analýzu metód a konceptov existujúcich v analýze spoľahlivosti; navrhnúť univerzálnu matematickú metódu pre identifikáciu minimálnych rezných a cestných vektorov ako dvojstavových tak aj viacstavových systémov; a navrhnúť nové algoritmy pre analýzu spoľahlivosti/dostupnosti systémov. Kľúčové slová: analýza spoľahlivosti, dvojstavový systém, viacstavový systém, minimálny rez, minimálna cesta, logický diferenciálny počet, indexy dôležitosti

Anglický abstrakt:
This work focuses on qualitative and quantitative analysis of influence of system components on system reliability/availability. This analysis is implemented based on the concept of minimal cut sets (minimal cut vectors) and minimal path sets (minimal path vectors). New mathematical method is proposed for calculation of minimal cut vectors and minimal path vectors. This method is based on direct partial logic derivatives, which are part of logical differential calculus. The principal goals of this work are development of new algorithms for calculation of minimal cut vectors and minimal path vectors for any system that can be represented as a binary- or multi-state system and use them in computation of measures for estimation of system reliability/availability. These goals result in solving the following three problems: detailed analysis of existing methods and concepts used in reliability analysis; development of universal mathematical background for calculation of minimal cut vectors and minimal path vectors for binary- and multi-state systems; and creating new algorithms for calculation of measures for system reliability/availability estimation. Keywords: reliability analysis, binary-state system, multi-state system, minimal cut set, minimal path set, logical differential calculus, importance measures


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI