Dizertačné práce

Uplatnenie prvkov znalostného manažmentu v organizovaní

Autor práce: Ing. Katarína Púčková
Školiteľ: prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.
Dátum obhajoby: 13.1.2017
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: doc. Mgr. Vladimír Mika, PhD.
Oponent 2: prof. Ing. Ján Štefánik, CSc.

Slovenský abstrakt:
PÚČKOVÁ, Katarína: Uplatnenie prvkov znalostného manažmentu v organizovaní [dizertačná práca práca] – Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta riadenia a informatiky; Katedra manažérskych teórií. – Vedúci: prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.. – Stupeň odbornej kvalifikácie: doktorand v študijnom odbore 3.3.15 Manažment. Žilina: FRI ŽU v Žiline, 2016. -.104s., príloha výskumu 73s. Cieľom dizertačnej práce je na základe relevantných analýz vytvoriť model uplatnenia prvkov znalostného manažmentu v organizovaní. Model je zameraný na slovenský trh. Práca je rozdelená do piatich kapitol.Prvá kapitola definuje súčasný stav riešenej problematiky. V tejto kapitole sú definované dve základné oblasti, ktoré sa v práci spájajú - strategický manažment a znalosti. Strategický manažment je veľmi široká oblasť, preto bola bližšie špecifikovaná hlavne časť - organizovanie. Druhou oblasťou výskumu sú znalosti, ich prejav v podnikovej praxi – znalostný manažment a ich vplyv na fungovanie podnikov – inovácie. Na základe vykonaných výskumov je popísané fungovanie podnikov na Slovensku s dôrazom na prácu so znalosťami. Prvú kapitolu uzatvárajú Faylove princípy riadenia, ktoré sú základom vytvorenia prostredia, ktoré spája znalosti a organizovanie. Druhá kapitola charakterizuje metodiku práce a výskumu. V tejto kapitole sú stanové hypotézy práce, metódy a nástroje riešenia dizertačnej práce. Na základe verifikácie hypotéz v druhej kapitole sú v nasledujúcej kapitole popísané výsledky práce. Model prechádza od najvšeobecnejšieho modelu (znalostný manažment a práca so stratégiou) cez konkrétny model (organizovanie a znalosti) až po upravenie modelu na podmienky slovenského trhu. Štvrtá kapitola je venovaná diskusii, ktorá odhaľuje miesta na ďalší výskum v tejto oblasti. Model sa môže líšiť podľa typu podniku, miesta pôsobenia, podnikovej klímy a organizačnej štruktúry. Piata kapitola popisuje prínosy práce, jednak v oblasti rozvoja vedy (teoretické prínosy) ako aj prínosy pre prax (praktické prínosy). Kľúčové slová: strategický manažment, organizovanie, znalosti, znalostný manažment, podniková klíma, organizačná štruktúra

Anglický abstrakt:
PÚČKOVÁ, Katarína: Application of components of Knowledge management in organizing [dizertačná práca] – University of Zilina in Zilina. Faculty of Management Science and Informatics; Department of Management Theories.. – Tutor: prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.. – Qualification level – philosophiae doctor in field Management. Žilina: FRI ŽU v Žiline, 2016. -.104p. The aim of this dissertation is to create (based on relevant analyses) a model of application of components of Knowledge management in organizing. This model is focused on the business environment of Slovak republic. This dissertation has five chapters. First chapter defines current state of analysed issue. There are two basic topics being connected together in this chapter – strategic management and knowledge. Strategic management is very wide topic, therefore only one part of it – organizing, has been deeply specified. The second part of the research is knowledge and its effect in business practice – knowledge management and in operation of businesses – innovations. According to the results of own researches, the operation of businesses on Slovak market (business environment) is described in this chapter (with an emphasis on their work with knowledge). The first chapter ends up with a part about Fayol's principles of organizing – which are the basis of creation of environment which connects knowledge and organizing. Second chapter characterizes the methodology of work and research. Hypotheses, methods, a tools for solution of this dissertation are described in this chapter. According to verification of hypotheses in this chapter, the results of dissertation are described in following chapter. The creation (and evolution) of the result / model starts from basic model (knowledge management and work with strategy), continues through more specific model (organizing and knowledge) and end up with specific model adjusted according to specific conditions of Slovak business environment. Fourth chapter is dedicated to discussion, which reveals another topics / ideas for further research in this field of management science. Models may vary according to type of the business, place where the business is located, business climate and organizational structure. Fifth chapter describes assets / benefits for development of management science (theoretical assets / benefits) and for business and their everyday routine / actions on the market (practical assets / benefits). Key words: strategic management, organizing, knowledge, knowledge management, business climate, organizational structure

Autoreferát dizertačnej práce
Text práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI