Dizertačné práce

Priestorové plány liniek v regionálnej hromadnej osobnej doprave

Autor práce: Ing. Juraj Cenek
Školiteľ: doc. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.
Dátum obhajoby: 27.8.2013
Študijný program: 9.2.9 Aplikovaná informatika
Oponent 1: prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc.
Oponent 2: prof. Ing. Ján Čapek, CSc.
Oponent 3: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI