Dizertačné práce

Sofistikované nástroje na podporu rozhodovania v podmienkach neistoty pri návrhu verejných obslužných systémov evakuačného typu

Autor práce: Ing. Ľubomír Toman
Školiteľ: prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.
Dátum obhajoby: 27.8.2013
Študijný program: 9.2.9 Aplikovaná informatika
Oponent 1: prof. Ing. Ján Čapek, CSc.
Oponent 2: doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Oponent 3: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Slovenský abstrakt:
Cieľom tejto práce je výskum v oblasti aplikovanej informatiky zameraný na návrh a výskum vlastností algoritmov, ktoré slúžia na riešenie úlohy prideľovania dopravných prostriedkov (VAP) v podmienkach istoty, ako aj v podmienkach neistoty. Práca obsahuje niektoré súčasné prístupy, ktoré boli použité na riešenie tejto úlohy. V práci je uvedený výskum vlastností algoritmov, na základe ktorého bola vytvorená iteratívna metóda slúžiaca na riešenie VAP v podmienkach istoty. Jej súčasťou sú aj algoritmy určené na riešenie redukovanej úlohy prideľovania dopravných prostriedkov. V práci sú uvedené dva takého algoritmy, a to algoritmus metódy vetiev a hraníc a genetický algoritmus. Výskum týkajúci sa týchto algoritmov je zameraný na vhodné nastavenie ich riadiacich parametrov. Uvedený výskum umožnil vytvoriť iteratívny algoritmus, ktorý efektívne rieši VAP v podmienkach istoty. Tento algoritmus tvorí kľúčovú súčasť algoritmu, ktorý bol navrhnutý na riešenie VAP v podmienkach neistoty. Na základe vykonaného výskumu bola skompletizovaná heuristická iteratívna metóda, ktorá rieši VAP v podmienkach neistoty v akceptovateľnom výpočtovom čase, ktorý je v súlade s požiadavkou na operatívne riešenie úlohy návrhu evakuačného plánu. Súčasťou práce je tiež vytvorený špecializovaný informatický nástroj na podporu rozhodovania slúžiaci na riešenie úlohy návrhu evakuačného plánu v podmienkach istoty, ako aj neistoty, v ktorom je integrované optimalizačné jadro obsahujúce navrhnuté algoritmy. Kľúčové slová: verejný obslužný systém, neisté podmienky, fuzzy množiny, návrh evakuačného plánu, úloha prideľovania dopravných prostriedkov, kombinatorický problém, genetický algoritmus, metóda vetiev a hraníc.

Anglický abstrakt:
The target of this thesis is to do research in fiel d of the applied informatics. The research is aimed on the design and research of the algorithms, which are given for solving the vehicle assignment problem (VAP) under conditio ns of certainty and uncertainty as well. The thesis contains current approaches, which were used to solve the problem. There is shown research of the algorithms in the thesis. Bas ed on this research, the iterative method for solving VAP under condition of certainty was de signed. Components of this method are algorithms, which are given for solving the reduced vehicle assignment problem. There are shown two of such algorithms in the thesis, particu larly the branch and bound method and the genetic algorithm. The research related to thes e algorithms is aimed for appropriate setting of their control parameters. The research l eaded to building of the iterative algorithm, which efficiently solves VAP under conditions of ce rtainty. This algorithm comprises the key part of the algorithm, which was designed for s olving VAP under conditions of uncertainty. Based on the research, the heuristic i terative method was created. The method solves VAP under conditions of uncertainty in a sho rt computation time, which corresponds to the demand for operative solving of the evacuati on plan design problem. A part of the thesis is the specialized informatics decision supp ort system which was created for solving the evacuation plan design problem under conditions of certainty and uncertainty as well. There are built-in the created optimization algorit hms in this system. Keywords: public service system, uncertain conditions, fuzzy sets, evacuation plan design, vehicle assignment problem, combinatorial problem, genetic algorithm, branch and bound method.

Autoreferát dizertačnej práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI