Dizertačné práce

Manažérske rozhodovanie v motivovaní zamestnancov

Autor práce: Ing. Kristína Poláčková
Školiteľ: prof. Ing. Martina Blašková, PhD.
Dátum obhajoby: 22.8.2018
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Oponent 2: prof. Ing. Zdeňek Dvořák, PhD.

Slovenský abstrakt:
POLÁČKOVÁ, Kristína, Ing.: Manažérske rozhodovanie v motivovaní zamestnancov [Dizertačná práca] – Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta riadenia a informatiky; Katedra manažérskych teórií. – Školiteľ prof. Ing. Marina Blašková, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: doktor filozofie („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) v odbore 3.3.15 manažment. Žilina: FRI ŽU v Žiline, 2018. – 157 s. Cieľom dizertačnej práce je zlepšiť rozhodovanie manažérov v motivovaní pomocou návrhu modelu a odporúčaní, ktoré spoločne pomôžu manažérom pri ich rozhodovaní v oblasti určovania a realizácie efektívnych spôsobov a rozhodnutí v ovplyvňovaní motivácie zamestnancov. Práca je rozčlenená do šiestich kapitol. Prvá kapitola pozostáva z teoretickej analýzy názorov domácich a svetových autorov v oblasti motivácie a motivovania, rozhodovania a rozhodovania v motivovaní. Súčasťou tejto kapitoly je aj analýza svetových prieskumov v skúmanej problematike. Druhá kapitola je venovaná metodologickej časti práce, ktorá sumarizuje celý priebeh výskumu. V tejto kapitole sú špecifikované jednotlivé metódy výskumu a ich využitie. Tretia kapitola je venovaná samotnému vedeckému skúmaniu. Úvod kapitoly obsahuje formuláciu hypotéz a definovanie východiskového modelu. Následne sa venuje samotnému výskumu, a to konkrétne trom fázam dotazníkového prieskumu, obsahovej analýze dokumentov, a rozhovorom s domácimi a zahraničnými respondentmi (manažérmi). Záver kapitoly je venovaný verifikácii hypotéz. Štvrtá kapitola obsahuje návrh modelu manažérskeho rozhodovania v motivovaní, podmienky pre implementáciu a definovanie rizík a ich zníženie. Nasledovná kapitola je zameraná na diskusiu pre overenie správnosti navrhovaného riešenia, kde je vyhodnotená overovacia hypotéza a následne je modelové riešenie opodstatňované teoretickou diskusiou a praktickým overením. Záverečná kapitola je venovaná teoretickým, edukačným a praktickým prínosom práce. Kľúčové slová: Motivácia. Motivovanie. Rozhodovanie. Rozhodovanie v motivovaní. Rozhodovací proces. Motivačný proces. Univerzita. Vysoká škola. Zamestnanci. Vedúci pracovník. Organizácia. Implementácia. Dotazníkový prieskum.

Anglický abstrakt:
POLÁČKOVÁ, Kristína: Managerial Decision Making in Motivating Employees. [Dissertation thesis] – University of Žilina in Žilina; Faculty of Management Science and Informatics; Department of Managerial Theories. – Tutor: Prof. Ing. Marina Blašková, PhD. – Qualification degree: philosophy doctor („philosophiae doctor“, acronym „PhD.“) at field of study 3.3.15 Management. Žilina: FRI ŽU in Žilina, 2018. – 157 p. Aim of the thesis is to improve decision-making of managers in motivating through the proposition of model and recommendations which together will help managers in their decision making in determining and implementing effective ways and decisions in influencing employee motivation. Thesis is divided into six chapters. The first chapter consists of a theoretical analysis of the opinions of domestic and world authors in the field of motivation and motivating, decision making, and decision making in motivating. Analysis of the world surveys in the subject is also a part of this chapter. The second chapter is devoted to the methodological part of the thesis which summarizes the whole course of the research. This chapter specifies particular methods of research and their use. The third chapter is devoted to the scientific study itself. Introduction to the chapter contains a hypotheses formulation and defines the starting model. Subsequently, it is focused on the performed research, namely three phases of the questionnaire survey, content analysis of documents, and interviews with domestic and foreign respondents (managers). Conclusion of the chapter is devoted to the hypotheses verification. The fourth chapter contains a proposal of a management decision model in motivating, conditions for its implementation and definition of risks and their elimination. The following chapter focuses on the discussion to verify the correctness of the proposed solution, where the verification hypothesis is evaluated and the model solution is justified by theoretical discussion and practical verification. The final chapter is devoted to theoretical, educational and practical benefits of the thesis. Key words: Motivation. Motivating. Decision-making. Decision-making in motivating. Decision making process. Motivation process. University. College. Employees. Senior employee. Organization. Implementation. Questionnaire survey.

Autoreferát dizertačnej práce
Text práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI