Dizertačné práce

Strategický manažment kooperačných organizačných foriem založený na synergickom efekte

Autor práce: Ing. Martin Holubčík
Školiteľ: doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD.
Dátum obhajoby: 22.8.2018
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Oponent 2: doc. PhDr. František Pollák, PhD.

Slovenský abstrakt:
HOLUBČÍK, Martin: Strategický manažment kooperačných organizačných foriem založený na synergickom efekte. [dizertačná práca]. Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta riadenia a informatiky; Katedra manažérskych teórií. Školiteľ: doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: doktor filozofie („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) v odbore 3.3.15 Manažment. Žilina: FRI ŽU, 2018. – 254 s. Dizertačná práca sa zameria na strategické riadenie kooperujúcich podnikov za účelom vzniku synergických efektov. Hlavným cieľom práce je navrhnúť odporúčania pre strategické riadenie kooperačných organizačných foriem. Navrhnuté odporúčania predstavujú základné riadiace prvky a procesy, ktoré podnecujú vznik synergických efektov. Výsledky sú včlenené do modelu kooperačného manažmentu. Komplexná obsahová analýza v prvej kapitole priniesla dôležité vymedzenie kooperačného prostredia, synergických efektov a prvkov strategického riadenia. Druhá kapitola popisuje nástroje, metódy a postupy použité v práci pri skúmaní problematiky. V tretej kapitole sa nachádzajú skúmame vybrané prípady, ktoré poukazujú na riadenie kooperácií a vznik synergických efektov. Tieto výsledky upresňujú a bližšie vymedzujú výskumnú problematiku. Následne výskum prechádza do primárneho skúmania. Skúmanie je orientované na prieskum v rámci domáceho a globálneho prostredia. Sociologické dopytovanie v rámci domáceho prostredia poukázalo na problémové miesta v riadení, zúžilo výskumnú problematiku a hlavne poukázalo na dôležitosť ďalšieho skúmania. Skúmanie je následne zamerané na vybrané kooperačné prípady z globálneho prostredia. Výsledky z prípadových štúdií priamo súvisia s riešením problematiky strategického riadenia v kooperačnom prostredí, ktoré dokáže budovať synergické efekty. Výsledkami práce a diskusiou sa zaoberá štvrtá kapitola. Vzhľadom na komplexné výsledky v predmetnej oblasti môžeme potvrdiť: Synergia má priaznivý dosah na dlhodobý a udržateľný kooperačný vzťah. Kooperačná stratégia je jedným z hlavných postupov, ako môžu podniky získať synergické efekty. Pri pozorovaní výkonu riadenia kooperujúcich podnikov oproti ich dosahovaným výsledkom identifikujeme komplexné strategické riadenie. Nejde iba o jeden prvok alebo proces, ale o komplex prvkov a procesov, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú. Pri uzatváraní kooperácie nejde len o jej ciele, ale aj o podnety z vnútorného prostredia kooperujúcich podnikov, rovnako ako z vonkajšie prostredia. Preto nemusia byť všetky odporúčania použité v každom kooperačnom prípade, ale môže byť z nich použitá iba časť, a aj napriek tomu vznikne synergický efekt. Dizertačná práca pozostáva zo štyroch kapitol, obsahuje 21 obrázkov, 53 tabuliek a 8 príloh. Kľúčové slová: Kooperácia. Synergický Efekt. Strategické Riadenie. Synergia. Manažment. Kooperačný Manažment. Stratégia. Kooperačná Stratégia. Kooperačné Prostredie. Kooperačné Organizačné Formy.

Anglický abstrakt:
HOLUBČÍK, Martin: Strategic management of cooperative organizational forms based on synergy effects. [dissertation thesis]. University of Žilina. Faculty of Management Science and Informatics; Department of Management Theories. Tutor: assoc. prof. Jakub Soviar, Ph.D. Qualification level: doctor of Philosophy („philosophiae doctor“, in abbreviation „PhD.“) in the field of Management. Žilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, 2018. – 254 p. Dissertation thesis focuses on strategic management of cooperative enterprises to create synergic effects. The main aim of the thesis is to propose recommendations for the strategic management of cooperative organizational forms. The proposed recommendations are fundamental management elements and processes that encourage the creation of synergies. The results are included into the model of cooperative management. The comprehensive content analysis in the first chapter has brought an important definition of the cooperative environment, synergy effects and strategic management elements. The second chapter describes the tools, methods and techniques used within the subject examination. In the third chapter, we examine selected cases that point to the management of co-operations and the emergence of synergic effects. These initial results outline and further define the research issues. Subsequently, research goes into primary investigation. Survey is focused on exploring both the home and global environment. Sociological research within the home environment has highlighted bottlenecks in cooperative management, narrowed the research agenda and, most importantly, it showed the importance of further exploration. Examination is then focused on selected cases of cooperative global environment. Case study results are directly related to the solution of strategic management issues in a collaborative environment which can build synergy effects. The fourth chapter deals with the results of the thesis and the discussion. Due to the complex results in this area we can confirm: Synergy has a positive impact on long-term and sustainable cooperative relationship. Cooperation Strategy is one of the main practices for obtaining businesses synergies. We identify complex strategic management, when we observe the performance of strategic management in cooperative enterprises. It is not just a single element or process but a complex set of elements and processes that interact with each other. When establishing cooperation, it is not just about its goals, but also about impulses from the inner environment of cooperative enterprises, as well as from the external environment. Therefore, not all the recommendations must necessarily be used in every cooperative case and even a partial use of the recommendations may cause a synergic effect. The dissertation thesis consists of 4 chapters and includes 21 figures, 53 tables and 8 attachments. Key words: Cooperation. Synergic Effect. Strategic Management. Synergy. Management. Cooperative Management. Strategy. Cooperative Strategy. Cooperative Environment. Cooperative Organizational Forms.

Autoreferát dizertačnej práce
Text práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI