Dizertačné práce

Modelovanie, optimalizácia a predikcia výkonnosti paralelných algoritmov

Autor práce: Ing. Martin Húdik
Školiteľ: prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc.
Dátum obhajoby: 21.8.2013
Študijný program: 9.2.9 Aplikovaná informatika
Oponent 1: prof. Ing. Petr Dostál, CSc.
Oponent 2: doc. Ing. František Huňka, CSc.
Oponent 3: doc. Ing. Ladislav Schwartz,PhD.

Autoreferát dizertačnej práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI