Publikácie vytvorené s podporou projektu ITMS2014+313011T462

Logo EFRR OP II 2014-2020


Názov projektu: IKT pre smart spoločnosť
Číslo projektu: ITMS2014+313011T462
Výška NFP: 3 624 704,20 €
Hlavný cieľ projektu: výskum a vývoj je realizovaný v rámci domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“. Projekt je zameraný na produktovú znalostnú oblasť „IKT“. 

S finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v rámci riešenia projektu s názvom IKT pre smart spoločnosť, ITMS2014+313011T462, vznikli tieto publikácie:


A change of conception of the factors which form customer expectation / Miroslav Hrnčiar, Peter Madzík. In: IDIMT-2016 : information technology, society and economy strategic cross-influences : 24th interdisciplinary information management talks Sept. 7-9, 2016 Poděbrady, Czech republic. - Linz: Johannes Kepler Universität Linz, 2016. - ISBN 978-3-99033-869-8. - S. 145-152.


A review of continuous authentication using behavioral biometrics / Ioannis C. Stylios ... [et al.]. In: SEEDA-CECNSM '16 : proceedings of the SouthEast European design automation, computer engineering, computer networks and social media conference : Kastoria, Greece — September 25 - 27, 2016. - [S.l.]: ACM, 2016. - ISBN 978-1-4503-4810-2. - S. 72-79.


Attributes of decision making in motivating employees [Atribúty rozhodovania v motivovaní zamestnancov] / Martina Blašková. In: HRM&E : human resources management and ergonomics. - ISSN 1337-0871. - Vol. 10, no. 1 (2016), s. 23-37.

Communication security & cyberbullying: a review of the legal issues / Ioannis C. Stylios ... [et al.]. In: SEEDA-CECNSM '16 : proceedings of the SouthEast European design automation, computer engineering, computer networks and social media conference : Kastoria, Greece — September 25 - 27, 2016. - [S.l.]: ACM, 2016. - ISBN 978-1-4503-4810-2. - S. 66-71.

Influence of homemade ammonium nitrate and fuel oil explosives charge shapes on blast wave propagation / L. Figuli ... [et al.]. In: International journal of computational methods and experimental measurements. - ISSN 2046-0546. - Vol. 4, no. 3 (2016), s. 213-220.

Managerial investment decision making in a medium – sized IT company [Manažérske rozhodovanie o investovaní v strednom IT podniku] / Eva Malichova, Maria Durisova, Emese Tokarcíkova. In: Proceedings of the 28th international business information management association conference. - [Norristown]: IBIMA, 2016. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - S. 2192-2200.

The IPFRR mechanism inspired by BIER algorithm [Mechanizmus rýchleho zotavenia siete inšpirovaný algoritmom BIER] / Jozef Papán ... [et al.]. In: ICETA 2016 [elektronický zdroj] : 14th IEEE international conference on Emerging eLearning technologies and applications : November 24-25, 2016, Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia. - [S.l.]: IEEE, 2016. - ISBN 978-1-5090-4699-7. - CD-ROM, s. 257-262.
Mobile sensor elements based on robotic platform Yrobot / Juraj Miček, Ondrej Karpiš, Veronika Olešnaníková. In: FedCSIS : proceedings of the 2016 Federated conference on Computer science and information systems : September 11-14, 2016, Gdańsk, Poland. - Warsaw; Los Alamitos: Polskie Towarzystwo Informatyczne; IEEE, 2016. - ISBN 978-83-60910-92-7. - S. 1085-1088. - (Annals of computer science and information systems, Vol. 8. - ISSN 2300-5963).
Modelling and testing of blast effect on the structures [Modelovanie a testovanie konštrukcií zaťažených výbuchom] / Lucia Figuli, Štefan Jangl, Daniel Papán. In: IOP conference series: Earth and environmental science. - ISSN 1755-1307. - Vol. 44 (2016), [7] s.
Ochrana osobných údajov počas mimoriadnych situácií / Marián Magdolen, Jozef Ristvej. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj] : 21. medzinárodná vedecká konferencia : 25. - 26. máj 2016, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2016. - ISBN 978-80-554-1213-9. - CD-ROM, s. 347-354.
Safety of transportation of oversized and excessive loads [Bezpečnosť nadrozmerných a nadmerných prepráv] / Júlia Mihoková Jakubčeková, Mária Lusková, Miroslav Tomek. In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - Vol. 11, no. 2 (2016), online, s. 31-37. - Popis urobený 2.8.2016. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/43_2016/Mihokova.pdf
Self-tuning input shaper modelling / Peter Šarafín ... [et al.]. In: Information and digital technologies 2016 [elektronický zdroj] : proceedings of the international conference : 5-7 July 2016 Rzeszow, Poland. - [S.l.]: IEEE, 2016. - ISBN 978-1-4673-8860-3. - USB kľúč, s. 271-274.
Specifying the use of Taguchi´s loss function in manufacturing and service sectors [Zvlášnosti použitia Tachuchiho stratovej funkcie v priemysle a sektore služieb] / Pavol Budaj, Miroslav Hrnčiar. In: Mathematical methods in economics = MME 2016 : 34th international conference : Liberec, Czech Republic, September 6th-9th, 2016 : conference proceedings. - Liberec: Technical university of Liberec, 2016. - ISBN 978-80-7494-296-9. - S. 103-107.
Symbiotic managerial spiral of motivation and key processes of human potential development [Skúmanie súvsťažností komunikácie a motivácie] / Martina Blašková - Rudolf Blaško - Kristína Tršková. In: RELIK 2016 [elektronický zdroj] = Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné väzby a souvislosti) = Reproduction of human capital (mutual links and connections) : conference proceedings : November 10-11, 2016 [Praha]. - Prague: University of Economics, 2016. - ISBN 978-80-245-2166-4. - CD-ROM, s. 70-81.

Technické kreslenie pre bezpečnostné inžinierstvo / Lucia Figuli - Vlastimil Mach - Ladislav Mariš. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. - 216 s., [AH 14,76; VH 14,88]. - ISBN 978-80-554-1204-7
The calibration of fluid-object interaction in immersed boundary method / Martin Bušík, Ivan Cimrák. In: EPJ Web of Conferences [elektronický zdroj]. - ISSN 2100-014X. - Vol. 143, art. no. 02013 (2017), online, [5] s. - Popis urobený 24.5.2017. - Spôsob prístupu: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2017/12/ epjconf_efm2017_02013.pdf
The influence of Bit Error Rate on four-channel Wavelength Division Multiplexing system with the channel spacing of 4 nm in C band with the speed of 10 Gbps and three different pumping powers in an optical fibre amplifier of 980 nm / Petr Ivaniga, Tomáš Ivaniga. In: WSEAS Transactions on Systems. - ISSN 1109-2777. - Vol. 15 (2016), s. 98-104.
The IPFRR mechanism inspired by BIER algorithm [Mechanizmus rýchleho zotavenia siete inšpirovaný algoritmom BIER] / Jozef Papán ... [et al.]. In: ICETA 2016 [elektronický zdroj] : 14th IEEE international conference on Emerging eLearning technologies and applications : November 24-25, 2016, Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia. - [S.l.]: IEEE, 2016. - ISBN 978-1-5090-4699-7. - CD-ROM, s. 257-262.
The multi-topology converter for the solar panel / Samuel Žák, Peter Šarafín, Peter Ševčík. In: FedCSIS : proceedings of the 2016 Federated conference on Computer science and information systems : September 11-14, 2016, Gdańsk, Poland. - Warsaw; Los Alamitos: Polskie Towarzystwo Informatyczne; IEEE, 2016. - ISBN 978-83-60910-92-7. - S. 1107-1110.
- (Annals of computer science and information systems, Vol. 8. - ISSN 2300-5963).
Usability of the SIP protocol within smart home solutions [Využitie protokolu SIP v riešeniach inteligentnej domácnosti] / Jakub Hrabovsky ... [et al.]. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 18, no. 1A (2016), s. 4-12.
Value management impact and economic policy of state on stakeholders [Vplyv hodnotového manažmentu a hospodárskej politiky štátu na zainteresované skupiny] / Tatiana Potkanová, Alžbeta Kucharčíková. In: Vision 2020 [elektronický zdroj] : innovation management, development sustainability and competitive economic growth : proceedings of the 28th international business information management association conference : 9-10 November 2016, Seville, Spain. - Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. - ISBN 978-0-98604198-3. - CD-ROM, s. 1382-1390.
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.
Vlakotvorné stanice : prístupy k zvyšovaniu efektívnosti prevádzky / Peter Márton. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. - 137 s., [AH 8,91; VH 9,33] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1246-7
Výpočet maximálneho tlaku vznikajúceho pri explózii štandardne a neštandardne zhotovených výbušnín / Zuzana Zvaková, Lucia Figuli, Ladislav Mariš. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj] : 21. medzinárodná vedecká konferencia : 25. - 26. máj 2016, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2016. - ISBN 978-80-554-1213-9. - CD-ROM, s. 739-747.
Vzdelávanie v oblasti ochrany pred výbuchmi / Zuzana Zvaková ... [et al.]. In: Współczesność i perspektywy rozwoju badań nad bezpieczeństwiem [elektronický zdroj] : materiały międzynarodowych warsztatów naukowych : Zuberec, 07.-09., september 2016. - Kraków: EAS, 2016. - ISBN 978-83-61645-21-4. - CD-ROM, s. 139-148.
Zvyšovanie dopravnej bezpečnosti zavedením inteligentného signalizačného zariadenia RMS2 = Increasing of transport safety by using inteligent signalling device RMS2 / Eva Sventeková. In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - Vol. 11, no. 3 (2016), online, s. 164-169. - Popis urobený 1.12.2016. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/44_2016/Sventekova.pdf
10 Gbps optical line using EDFA for long distance lines [10 Gb optické linky pomocou EDFA na dlhé vzdialenosti] / Petr Ivaniga, Tomáš Ivaniga. In: Przegląd elektrotechniczny = Electrical review. - ISSN 0033-2097. - Vol. 93, no. 3 (2017), s. 193-196.
Advanced PHP web services for easy software updates to increase user experience / Adam Jaroš. In: ICTIC 2016 [elektronický zdroj] : proceedings in conference of informatics and management sciences : the 5th international virtual scientific conference : 21.-25. March 2016, [Žilina], Slovak Republic. - ISSN 1339-231X. - Zilina: University of Zilina, 2016. - ISBN 978-80-554-1196-5. - CD-ROM, s. 148-151.
Algorithm to draw automatic combinatoric electrical schematics : design principles and implementation / Adam Jaroš. In: ICTIC 2017 [elektronický zdroj] : proceedings in conference of informatics and management sciences : the 6th international virtual scientific conference : 26.-30. March 2017, [Žilina], Slovak Republic. - ISSN 1339-231X. - Zilina: University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-554-1325-9. - CD-ROM, s. 97-99.
Current trends in source code analysis, plagiarism detection and issues of analysis big datasets / Michal Ďuračík, Emil Kršák, Patrik Hrkút. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 136-141. - Popis urobený 10.7.2017.
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus a Web of Science. - Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817325705
Appliance of public senior executives competences for municipality activity efficiency development [Aplikácia kompetencií verejných riadiacich pracovníkov pre rozvoj efektívnosti miestnej samosprávy] / Martina Blaskova, Ruta Adamoniene, Ruta Petrauskiene. In: Engineering Economics = Engineering economics. - ISSN 1392-2785. - Vol. 28, iss. 5 (2017), s. 575-584.
Comparison of DPSK and RZ-DPSK modulations in optical channel with speed of 10 Gbps [electronic] / Petr Ivaniga, Tomáš Ivaniga. In: Journal of Information and Organizational Sciences [print] = JIOS. - ISSN 1846-3312. - Roč. 41, č. 2 (2017), s. 185-196 [print].
Data mining applied to Breast Cancer Wisconsin data / Jan Bohacik. In: Journal of Information Technologies [elektronický zdroj]. - ISSN 1337-7469. - Vol. 10, no. 1 (2017), online, s. 1-6. - Popis urobený 8.9.2017. - Spôsob prístupu: http://jit.efmk.sk/sites/default/files/49-bohacik.pdf
Database optimizer extensions using preprocessing layer in temporal environment / Michal Kvet, Karol Matiasko. In: CISTI 2017 [elektronický zdroj] : proceedings of the 12th Iberian conference on information systems and technologies : 21 to 24 June 2017, Lisbon, Portugal. - ISSN 2166-0727. - [S.l.]: IEEE Computer Society, 2017. - ISBN 978-989-98434-7-9. - USB kľúč, art. no. 7975682, s. 1627-1633.
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.
Dynamic analysis of a blast loaded steel structure [Dynamická analýza oceľových nosníkov zaťažených výbuchom] / Lucia Figuli ... [et al.]. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 199 (2017), online, s. 2463-2470. - 
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus. - Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817338791
Existing mechanisms of IP fast reroute [Existujúce mechanizmy rýchleho zotavenia siete] / Jozef Papán ... [et al.]. In: ICETA 2017 [elektronický zdroj] : 15th IEEE international conference on Emerging eLearning technologies and applications : October 26-27, 2017, Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia : proceedings. - [S.l.]: IEEE, 2017. - ISBN 978-1-5386-3294-9. - CD-ROM, s. 343-349.
Flexible electronics kit for logical systems education : a concept of proof for a modern laboratory equipment / Adam Jaroš. In: ICTIC 2017 [elektronický zdroj] : proceedings in conference of informatics and management sciences : the 6th international virtual scientific conference : 26.-30. March 2017, [Žilina], Slovak Republic. - ISSN 1339-231X. - Zilina: University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-554-1325-9. - CD-ROM, s. 104-106.
Charge size assessment according to the caused damages [Hodnotenie veľkosti nálože podľa spôsobených škôd] / Jangl Štefan ... [et al.]. In: Structural and mechanical engineering for security and prevention. - [S.l.]: Trans Tech Publications, 2017. - ISBN 978-3-0357-1236-0. - S. 360-373. - (Key engineering materials, Vol. 755. - ISSN 1013-9826).
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.
Charisma and empathy of university managers and teachers [Charizma a empatia univerzitných manažérov a učiteľov] / Martina Blašková - Rudolf Blaško - Kristína Poláčková. In: RELIK 2017 [elektronický zdroj] = Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné väzby a souvislosti = Reproduction of human capital -mutual links and connections : conference proceedings : November 9-10, 2017 in Prague, Czech Republic. - Prague: University of Economics, 2017. - ISBN 978-80-245-2238-8. - CD-ROM, s. 57-66.
Impact of external phenomena in compressed sensing methods for wireless sensor networks [print] / Michal Kochláň, Michal Hodoň. In: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. - 1. vyd. - Warsaw: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2017. - ISBN 978-83-946253-7-5. - s. 857-863 [print]. - Spôsob prístupu: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8104651/
Importance analysis of multi-state systems based on tools of logical differential calculus [print] / Miroslav Kvaššay, Elena Zaitseva, Vitaly Levashenko. In: Reliability Engineering & System Safety [print]. - ISSN 0951-8320. - č. 165 (2017), s. 302-316.
Kamerové systémy nástroj na zvýšenie bezpečnosti v obciach / Ladislav Mariš. In: Bezpečnosť v lokálnom prostredí [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodného workshopu SECULIN 2017 : [11.-13.10.2017] Zuberec. - Žilina: Fakulta Bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2017. - ISBN 978-80-554-1398-3. - CD-ROM, s. 124-130.
Learning system FRIMAN / Jozef Kostolný, Monika Václavková. In: ICTERI 2017 [elektronický zdroj] : proceedings of the 13th international conference on ICT in education, research and industrial applications: integration, harmonization and knowledge transfer : Kyiv, Ukraine, May 15-18 2017. Vol. 1844. - ISSN 1613-0073. - [S.l.]: CEUR-WS, 2017. - Online, s. 281-288. - Popis urobený 20.10.2017.
Poznámka: Príspevok je zaradený v databáze Scopus. - Spôsob prístupu: http://ceur-ws.org/Vol-1844/10000281.pdf
Jánošíková, P. Jankovič (Žilina) - MATEMATICKÉ A SIMULAČNÉ MODELY PRE UMIESTNENIE STANÍC ZZS (20´) - Kongres urgentnej medicíny, Vyhne 2017
Modelling and identification of linear discrete systems using least squares method / Peter Šarafín ... [et al.]. In: [FedCSIS] : proceedings of the 2017 Federated conference on Computer science and information systems : September 3-6, 2017. Prague, Czech Republic. - Warsaw: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2017. - ISBN 978-83-946253-9-9. - S. 891-894.
- (Annals of computer science and information systems, Vol. 11. - ISSN 2300-5963).
Models of application economic value added in automotive company [Modely aplikácie ekonomickej pridanej hodnoty v automobilovom podniku] / Eva Malichova, Maria Durisova, Emese Tokarcikova. In: Transport Problems = Problemy Transportu : scientific journal. - ISSN 1896-0596. - Vol. 12, iss. 2 (2017) s. 93-102.
Multispectral imagery super-resolution with logical reallocation of spectra [electronic] / Iryna O. Piestova, Sergey A. Stankevich, Jozef Kostolný. In: Information and digital technologies 2017 [electronic] : proceedings of the international conference. - 1. vyd. - Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017. - ISBN 978-1-5090-5688-0. - s. 322-326 [USB-key].
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Web of Science a Scopus.
Návrh zmien v koncepcii ZZS a DZS : moderný a efektívny systém pre rok 2020 / Jozef Karaš ... [et al.]. - 1. vyd. - [S.l.] : SAPFO, 2017. - 203 s. : obr. - ISBN 978-80-89811-02-1
Nelegálna migrácia v rámci Slovenskej republiky = Júlia Mihoková Jakubčeková, Radka Prívarová, Miroslav Tomek / Zuzana Valášková. In: Trilobit [elektronický zdroj] : odborný vědecký časopis. - ISSN 1804-1795. - Č. 2 (2017), online, [7] s. - Popis urobený 20.12.2017. - Spôsob prístupu: http://trilobit.fai.utb.cz/Data/Articles/PDF/2e840e8f-4e29-4150-b0e7-5bd2af904c43.pdf
Networking extension module for Yrobot - a modular educational robotic platform [print, electronic] [Sieťový rozširovací modul pre stavebnicu Yrobot - modulárna edukatívna platforma] / Michal Hodoň, Juraj Miček and Michal Kochláň. In: Robotics in Education : research and practices for robotics in STEM education. - 1. vyd. - Švajčiarsko: Springer International Publishing AG, 2017. - ISBN 978-3-319-42975-5. - s. 159-167. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus a Web of Science Core Collection. - Spôsob prístupu: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-42975-5_15
New approaches to the understanding of the status of human capital in enterprises and society [Nové prístupy k chápaniu postavenia ľudského kapitálu v podnikoch a spoločnosti] / Alžbeta Kucharčíková ... [et al.]. In: New challenges in management and business [elektronický zdroj] : 7th NCMC conferences, Dubai, UAE, August 22, 2017 : abstracts. - [Tehran: Ardabil Industrial Management Institute], 2017. - ISBN 978-600-7826-00-3. - CD-ROM, s. 41.
New methods for healthcare system evaluation using human reliability analysis [electronic] / Paul Barach, Vitaly Levashenko, Elena Zaitseva. In: Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. - ISSN 1541-9312. - Washington, DC: Human Factors and Ergonomics Society. - s. 583-587 [online]. - Spôsob prístupu: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1541931213601630
Object-in-fluid: transition from tcl to python / Iveta Jančigová. In: 2nd Workshop on Modelling of biological cells, fluid flow and microfluidics 2017 : proceedings. - [S.l.]: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. - ISBN 978-1542769198.
Ochrana obyvateľstva - plánovanie a zabezpečenie evakuácie = Protection of the population - planning and provision of evacuation / Miroslav Tomek, Jan Strohmandl, Júlia Mihoková Jakubčeková. In: The science for population protection [elektronický zdroj]. - ISSN 1803-635X. - Vol. 9, no. 1 (2017), online, [14] s. - Popis urobený 11.4.2017. - Spôsob prístupu: http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/33/280.pdf
Process of organizations renewal damaged way interaction of extraordinary events in consideration of increase in security / P. Ďurech, E. Sventeková, M. Ballay. In: Transport means 2017 : proceedings of the 21th international scientific conference : September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part III. - ISSN 1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. - S. 968-972.
Relationship of key processes and motivate human potential [Vzťah kľúčových procesov a motivovania ľudského potenciálu] / Kristína Poláčková, Martina Blašková. In: Human potential development : proceedings of scientific papers : 14th international scientific conference : 6-8 June, 2017 Benešov near Prague. - Prague: Institut for Public Administration, 2017. - ISBN 978-80-86976-41-9. - S. 108-116.
Resilience of historical public buildings against blast in a context of monument preservation [Odolnosť historických verejných budov voči výbuchu v kontexte pamiatkovej ochrany] / Ladislav Mariš ... [et al.]. In: Structural and mechanical engineering for security and prevention. - [S.l.]: Trans Tech Publications, 2017. - ISBN 978-3-0357-1236-0. - S. 248-260. - (Key engineering materials, Vol. 755. - ISSN 1013-9826).
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.
Risk management issues in transportation and logistics companies [Otázky manažmenru rizík v dopravných a logistických spoločnostiach] / Maria Luskova, Katarina Buganova. In: MEST journal [elektronický zdroj]. - ISSN 2334-7058. - Vol. 5, no. 1 (2017), online, s. 57-63. - Popis urobený 25.9.2017. - Spôsob prístupu: http://mest.meste.org/MEST_1_2017/9_07.pdf
Risk management of small and medium enterprises [Manažment rizík malých a stredných podnikov] / Ladislav Šimák ... [et al.]. - 1. vyd. - Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. - 516 s. : obr., tab. - ISBN 978-3-00-058222-6
Rozpoznávanie DDoS útokov pomocou Hurstovho koeficientu = Detection of DDoS attack by Hurst coefficient / Andrej Kováč, Juraj Smieško. In: Elektrorevue [elektronický zdroj] : časopis pro elektrotechniku. - ISSN 1213-1539. - Roč. 19, č. 1 (2017), online, s. 32-38. - Popis urobený 10.3.2017. - Spôsob prístupu: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/rozpoznavanie-ddos-utokov-pomocou-hurstovho-koeffcientu--detection-of-ddos-attack-by-hurst-coefficient-/
Smart screen system for smart buildings made of tablets / Hodoň M. ...[et al.]. In: Innovations for community services : 17th international conference, I4CS 2017 : Darmstadt, Germany, June 26–28, 2017 : proceedings. - Berlin: Springer-Verlag, 2017. - ISBN 978-3-319-60446-6. - S. 185-190. - (Communications in computer and information science, 717. - ISSN 1865-0929).
Assessment of approaches to measuring the quality of business environment in Slovakia / Kelíšek Alexander, Hudáková Mária, Titko Michal. In: Finance and performance of firms in science, education and practice [elektronický zdroj] : proceedings of the 8th international scientific conference : April 26-27, 2017 Zlín, Czech Republic. - Zlín: Tomas Bata University, 2017. - ISBN 978-80-7454-653-2. - Online, s. 913-925. - Popis urobený 27.11.2017. - Spôsob prístupu: http://www.ufu.utb.cz/konference/sbornik2017.pdf
Teoretické východiská pre stanovenie hmotnosti nálože výbušniny na základe rozsahu a povahy škôd spôsobených explóziou / Matúš Ivančo, Zuzana Zvaková. In: Bezpečnosť v lokálnom prostredí [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodného workshopu SECULIN 2017 : [11.-13.10.2017] Zuberec. - Žilina: Fakulta Bezpečnostného inžinierstva ŽU, 2017. - ISBN 978-80-554-1398-3. - CD-ROM, s. 65-71.
Testovanie skriňových trezorov v Slovenskej republike / Štefan Jangl ... [et al.]. In: Právo a bezpečnost [elektronický zdroj]. - ISSN 2336-5323. - Č. 1 (2017), online, s. 68-78. - Spôsob prístupu: http://kniznica.utc.sk/epcfiles/DAC15E888AB54483A4E5FEEE2AF4B8F1/P1_02_Pravo_a_bezpecnost_1-2017.pdf
Using of intelligent transport systems to elimination of the negative effect on the transport security / Michal Ballay, Lucia Figuli, Zuzana Zvaková. In: Durability of critical infrastructure, monitoring and testing : proceedings of the ICDCF 2016. - Singapore: Springer Nature, 2017. - ISBN 978-981-10-3246-2. - S. 249-260.- (Lecture notes in mechanical engineering. - ISSN 2195-4356).
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.
Vyučovanie bez vysvetľovania : (Hejného metóda na prvom stupni slovenských základných škôl) / Katarína Bachratá, Jana Fraasová. In: 49. konferencia slovenských matematikov : 23.-26. november 2017, Jasná pod Chopkom. - Žilina: Žilinská univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1385-3. - S. 17-18.
Using concepts of text based plagiarism detection in source code plagiarism analysis [Využitie konceptov na detekciu plagiátorstva v textových dokumentoch na analýzu plagiátorstva v zdrojovom kóde] / Michal Ďuračík, Emil Kršák, Patrik Hrkút. In: Plagiarism across Europe and beyond 2017 : conference proceedings : May 24-26, 2017 Brno, Czech Republic. - Brno: [Mendel University], 2017. - ISBN 978-80-7509-493-3. - S. 177-186.
Využitie metód riadenia rizík v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce / Alexander Kelíšek. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [elektronický zdroj] : 22. medzinárodná vedecká konferencia : 24. - 25. máj 2017, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1332-7. - CD-ROM, s. 194-202.
Využitie počítačového videnia na získavanie dát o dopravnej infraštruktúre / Peter Tarábek. In: Inteligentná doprava [elektronický zdroj] : dopravné dáta, dopravné informácie, mobilita : workshop Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline, 07. novembra 2017. - Žilina: Žilinská univerzita, 2017. - ISBN 978-80-554-1405-8. - CD-ROM, [6] s
Acoustic signal analysis for use in compressed sensing application [print] / Veronika Olešnaníková, Ondrej Karpiš, Lukáš Čechovič, Judith Molka-Danielsen. In: Innovations for community services [print, electronic] : proceedings. - 1. vyd. - Cham: Springer International Publishing AG, 2018. - ISBN 978-3-319-93407-5. - s. 99-108 [print].
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.
Application of high energy absorbing materials for blast protection [electronic] / Tünde Kovács, Zoltán Nyikes, Lucia Figuli. In: Acta Materialia Transylvanica [electronic]. - ISSN 2601-8799 (online). - Roč. 1, č. 2 (2018), s. [1-4] [online]. - Spôsob prístupu: http://www.eme.ro/publication/acta-mat/Acta2/Acta2-07-Angol-Kovacs.pdf
Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku [print] : odpovede na teoretické a praktické otázky uplatňovania riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku / Milan Kubina, Viliam Lendel. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 223 s. [15,62AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1497-3
Comparison of the efficacy of homemade and industrially made Anfo explosives as an improvised explosive device charge [print] / Lucia Figuli, Vladimír Kavický, Štefan Jangl, Zuzana Zvaková. In: Communications [print, electronic] = Komunikácie : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Roč. 20, č. 2 (2018), s. 23-27 [print].
Comparison of the optical amplifies EDFA and SOA based on the BER and Q-factor in C-band [electronic] [Porovnanie optických zosilňovačov typu EDFA a SOA na základe BER a Q-faktora pre pásmo C] / Tomáš Ivaniga, Petr Ivaniga. In: Optical technologies [electronic]. - ISSN 2277-6303 (online). - č. 3 (2018), s. [1-9] [online]. - Spôsob prístupu: http://inventi.in/journal/current_issue/impact/99/optical-technologies
Činnosť súkromných detektívov na Slovensku [electronic] / Zuzana Zvaková. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [electronic]. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-554-1439-3. - s. 442-449 [CD-ROM].
Kvantitatívne hodnotenie rizík spojených s prepravou nebezpečných látok [electronic] = Quantitative evaluation of risks related to the transport of hazardous substances / Katarína Mäkká, Darina Stachová, Katarína Kampová. In: Perner ́s Contacts : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X (online). - Roč. 13, č. 3 (2018), s. 70-77 [online]. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/52_2018/Makka.pdf
Mobile IoT robotic platform for teaching [electronic] [Mobilná robotická IoP platforma zameraná na výuku] / Michal Hodoň ...[et al.]. In: EDULEARN18 [electronic] : conference proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. - ISSN 2340-1117. - 1. vyd. - [Valencia]: IATED, 2018. - ISBN 978-84-09-02709-5. - s. [1-6] [CD-ROM, USB-key]. - Spôsob prístupu: http://library.iated.org/view/HODON2018MOB
Modeling of the extraordinary event consequences for the transport of dangerous substances [electronic] [Modelovanie následkov mimoriadnej udalosti pri preprave nebezpečných látok] / Katarína Kampová, Katarína Mäkká, Valéria Moricová. In: Perner's Contacts [electronic] : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X (online). - Roč. 13, č. 2 (2018), s. 28-34 [online]. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/51_2018/Kampova.pdf
Flexible forms of employment in selected EU countries [electronic] / Zuzana Staníková, Lucia Pančíková, Erika Ondáková, Lukáš Bobuľa. In: MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : reviewed proceedings of the international scientific conference. - Hradec Králové: Magnanimitas akademické sdružení. - ISBN 978-80-87952-27-6. - s. 237-243 [CD-ROM].
Online tool of education of combinatorics logic algebra [electronic] / Adam Jaroš. In: Proceedings in conference of informatics and management sciences [electronic]. - ISSN 1339-231X. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-554-1436-2. - s. 98-100 [CD-ROM].Počítačová kriminalita [electronic] / Katarína Kampová, Lenka Siváková, Miroslav Brvnišťan, Tomáš Loveček, Andrej Veľas. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí [electronic]. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-554-1439-3. - s. 193-203 [CD-ROM].
Responsible companies and their strategic management [print] [Zodpovedné podniky a ich strategický manažment] / Emese Tokarčíková, Eva Malichová. In: 2018 Socio-scientific strategies [print]. - 1. vyd. - Antalya: Amazon Digital Services, 2018. - ISBN 9781731402769. - s. [1-12] [print].
Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data [print] / Gabriel Koman, Milan Kubina. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 227 s. [20,00AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1517-8
Subjektívna pravdepodobnosť ako súčasť hodnotenia podnikateľských rizík [print] = Subjective probability as a part of evaluation of business risks / Denisa Janasová, Stanislava Strelcová. In: ExFoS 2018 [print] = Expert forensic science 2018 : XXVII. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství : sborník příspěvků. - 1. vyd. - Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. - ISBN 978-80-214-5600-6. - s. 514-522 [print].
Testing radio signal range of selected components [print] / Andrej Veľas, Tomáš Loveček, Jan Valouch, Jacek Dworzecki, Eva Vnenčáková. In: Communications [print, electronic] = Komunikácie : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Roč. 20, č. 2 (2018), s. 68-77 [print].

The appraisal in the managerial decision making on investment [electronic] : evidence form Slovak companies / Eva Malichová, Mária Ďurišová, Martin Mičiak. In: Economic and social development [print, electronic] : 34th international scientific conference on Economic and social development - 18 International social congress (ISC-2018) : Book of proceedings. - ISSN 1849-7535. - 1. vyd. - Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. - s. 86-96 [print]. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Web of Science.
The comparison of managers ́ decision-making on investment processes in IT and industrial enterprises [electronic] / Eva Malichová, Martin Mičiak. In: Innovation management and education excellence through vision 2020. - Norristown: International business information management association. - ISBN 978-0-9998551-0-2. - s. 4999-5009 [USB-key].
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Web of Science.
The development of DWDM using OADM to influence a non-linear efect SBS [electronic] / Tomáš Ivaniga, Petr Ivaniga. In: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences = JEAS. - ISSN 1819-6608 (online). - Roč. 13, č. 13 (2018), s. 4185-4194 [online]. - Spôsob prístupu: http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2018/jeas_0718_7187.pdf
The Influence of FWM to the four-channel DWDM system [electronic] [Vplyv FWM na štvorkanálový systém DWDM] / Petr Ivaniga, Tomáš Ivaniga. In: International journal of communications. - ISSN 1998-4480. - Roč. 12 (2018), s. 7-11. - Spôsob prístupu: http://www.naun.org/main/NAUN/communications/2018/a042006-051.pdf
The position of human capital in the economy [print] [Postavenie ľudského kapitálu v ekonomike] / Alžbeta Kucharčíková. In: 2018 Socio-scientific strategies. - Antalya: Amazon Digital Services LLC. - ISBN 9781731402769. - s. [1-14] [print].

Úlohy súkromných detektívnych služieb pri ochrane mäkkých cieľov [electronic] / Zuzana Zvaková, Matúš Ivančo. In: Měkké cíle a jejich ochrana [electronic] : perspektiva spolupráce veřejného a soukromého sektoru : sborník z mezinárodní vědecké konference. - 1. vyd. - Praha: Policejní akademie České republiky, 2018. - ISBN 978-80-7251-493-9. - s. [1-7] [CD-ROM].

Úlohy súkromných detektívnych služieb pri ochrane mäkkých cieľov [electronic] / Zuzana Zvaková, Matúš Ivančo. In: Měkké cíle a jejich ochrana [electronic] : perspektiva spolupráce veřejného a soukromého sektoru : sborník z mezinárodní vědecké konference. - 1. vyd. - Praha: Policejní akademie České republiky, 2018. - ISBN 978-80-7251-493-9. - s. [1-7] [CD-ROM].

MYrobot - mobile educational platform [print] / Ondrej Karpiš, Juraj Miček, Veronika Olešnaníková.In: Advances in service and industrial robotics [print, electronic] : proceedings. - 1. vyd. - Cham: Springernature, 2019. - ISBN 978-3-030-00231-2. - s. 701-709 [print].
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.
Definition of agent goals by means of missions / Michal Varga and Norbert Adamko.In: Information and digital technologies 2019 [electronic] : proceedings of the international conference. - 1. vyd. - Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - ISBN 978-1-7281-1401-9. - s. 534-541 [CD-ROM].
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus. - Spôsob prístupu: http://ieeexplore.ieee.org/document/8813745
Motivation [print] : motivational spirals and decision making / Martina Blašková, Katarína Stachová, Kristína Poláčková, Zdenko Stacho, Rudolf Blaško. - 2nd edition. - Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. - 284 s. - ISBN 978-613-9-45989-6.
Design of the Fast ReRoute QoS protection scheme for bandwidth and probability of packet loss in software-defined WAN [print] / Oleksandr Lemeshko ... [et al.].In: The Experience of Designing and Application of CAD Systems [electronic, print]. - ISSN 2572-7591 (online). - 1. vyd. - Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2019. - ISBN 978-1-7281-0053-1. - s. 72-76 [online]. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.

Quality of service protection scheme under Fast ReRoute and Traffic Policing based on tensor model of multiservice network [electronic] / Oleksandr Lemeshko ... [et al.].In: Information and digital technologies 2019 [electronic] : proceedings of the international conference. - 1. vyd. - Danvers: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - ISBN 978-1-7281-1401-9. - s. 288-295. Poznámka: Článok je zaradený v databáze Scopus.

Advantages of IOT implementation in enterprise process management [electronic] / Gabriel Koman - Milan Kubina - Dominka Šulyová.In: CER Comparative European Research 2019, č. 2 [electronic] : proceedings/research track of the 12th biannual CER Comparative European Research conference. - 1. vyd. - Londýn: Sciemcee Publishing, 2019. - ISBN 978-1-9993071-5-8. - s. 52-55 [online]. - Spôsob prístupu: http://www.sciemcee.org/library/proceedings/cer/cer2019_proceedings02.pdf

Automatic restoration of diacritics based on word n-grams for Slovak texts [print] / Štefan Toth ... [et al.]. In: IEEE 15th International Scientific Conference on Informatics [print] : proceedings. - 1. vyd. - New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - ISBN 978-1-7281-3178-8. - s. 429-434 [print].

Manažment rizík a technológia prác záchranných služieb pri dopravných nehodách na železničných priecestiach [print] / Michal Ballay, Mikuláš Monoši. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2019. - 181 s. [13,21AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1550-5

The influence of FWM with AWG multiplexor in DWDM system [electronic] / Petr Ivaniga, Tomáš Ivaniga, Ján Turán, Ľuboš Ovseník, Michal Márton, Dávid Solus, Jakub Oravec, Tomáš Huszaník.In: Przegląd Elektrotechniczny [print, electronic] = Electrotechnical Review. - ISSN 0033-2097. - Roč. 94, č. 4 (2018), s. 113-117 [print]. - Spôsob prístupu: http://www.red.pe.org.pl/articles/2018/4/28.pdf

The model of managerial decision-making on investment in medium-sized enterprises [print] / Eva Malichová, Martin Mičiak.In: Hradec economic days : double blind peer-reviewed proceedings part II. of the international scientific conference : February 5-6, 2019, Hradec Králové, Czech Republic. Vol. 9 (2). - Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. - s. 45-56.
Poznámka: Článok je zaradený v databáze Web of Science.

Využitie sofvérových nástrojov pre vizualizáciu štruktúr bioorganických zlúčenín [print] / Maceková D., Varša P.,  Zaťko M. In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.F14-F17.

Bezdrôtové akustické senzorové zariadenia  [print] / Kapitulík J., Žalman R., Olešnaníková V., Šarafín P., Čechovič L., In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.F8-F13.

Analýza zabezpečenia SIP infraštruktúry pomocou PKI [print] / Segeč P. – Moravčik M.,  In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.F18-F27.

Robotický systém s dynamickým prostredím [print] / Čechovič L., Olešnaníková V., Šarafín P., Kapitulík J., Žalman R.,  In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.F28-F31.

Smart spoločnosť a nové obchodné modely [print] /Dubovec J., In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.F32-F35
Smart dopravné systémy ako nástroj na prevenciu rizík v cestnej doprave [print] /Ballay M., Figuli L., In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.E6-E8.

Softvérový nástroj pre simuláciu vlakovej dopravy na obmedzenom traťovom úseku [print] /Dvořák Z., Leitner B., Hromada M., In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.E13-E17.

Informačné systémy priemyselných havárií [print] /Hollá K., Sventeková E., In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.E23-E26.

Postavenie manažmentu rizík vo vzdelávacom procese [print] /Hudáková M., Buganová K., In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.E27-E31.

Vybrané aspekty bezpečnosti kritickej infraštruktúry – cestná doprava v Žiline [print] /Kelíšek A., In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.E32-E36.

Systémy ochrany strategických objektov [print] / Loveček T., In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.E46-E51
Využitie metódy analýzy nákladov a prínosov v rámci návrhov Smart city [print] /Kampová K., Mäkká K. In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.E52-F54.

Softvérová simulácia náhodných javov pre zaisťovanie ochrany objektov pre SMART spoločnosť [print] /Mariš L., Zvaková Z., In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.E55-E58.

Modelovania a simulácie krízových javov pre zvýšenie efektívnosti rozhodovania [print] /Ristvej J., Jánošíková M., Tonhauser M, Kollárová M., In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.E59-E62.

Využitie smart technológií pri riešení rizík ohrozujúcich bezpečnosť účastníkov cestnej premávky vplyvom kongescií [print] /Strelcová S., In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.E63-E66.

Logistická podpora riešenia krízových javov v smart spoločnosti [print] / Sventeková E., Hollá K., In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.E67-E70.

ZRANITEĽNOSŤ INFRAŠTRUKTÚRY MESTA AKO SÚČASŤ KONCEPTU ODOLNÉHO A SMART MESTA [print] / Titko M., Lusková M., In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.E71-E74.

Možnosti testovania komponentov systémov kontroly vstupov [print] / Veľas A., Lenko F., In: Zborník príspevkov - Vedecká konferencia UNIZA 2019, 10.12.-13.12.2019, Žilina, ISBN: 978-80-5541-635-9, s.E82-E86.

DEVELOPMENT OF A BROWSER-BASED 2D MMO GAME  / Tomáš Huňa, Matúš Tremko, Daniel Beleščák, Vladimír Podhajecký, Tomáš Rebro, Matej Meško, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 1, ISSN 1336-1716, s. 51-56.

Influence of company indebtedness on its financial structure  / Anna JACKOVÁ, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No.1 , ISSN 1336-1716, s. 57-62
AMBULANCE LOCATION WITH OPEN DATA: THE CASE OF PREŠOV  / Ľudmila JÁNOŠÍKOVÁ, Peter JANKOVIČ, Stanislav MIKOLAJČÍK, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 1, ISSN 1336-1716, s. 69-76.

PARKING INFORMATION SYSTEM / Veronika MICHALKOVÁ, Martina DURNEKOVÁ, Marek KVET, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 1, ISSN 1336-1716, s. 111-122.

ADVANCED INFORMATION SYSTEM FOR PHARMACIES / Michal KVET, František REPÁK, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 1, ISSN 1336-1716, s. 87-94.

APPLICATION OF DEMING’S FOURTEEN POINTS IN CASE OF SELECTED COMPANY IN MODERN CONTEXT / Lucie LENDELOVÁ, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 1, ISSN 1336-1716, s. 101-110.

SEEDING DENSE RED BLOOD CELL SUSPENSIONS / Iveta Jančigová, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 1, ISSN 1336-1716, s. 63-68
RESEARCH CHALLENGES FOR INFORMATION SYSTEM SECURITY / Pavel Segeč, Matilda Drozdová, Martin Klimo, Tatiana Kováčiková, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2, ISSN 1336-1716, s. 89-98.

TOR – THE INTERNET ANONYMIZATION / Ivan Hrnčár, Pavel Segeč, Marek Moravčík, Martin Kontšek, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 1, ISSN 1336-1716, s. 35-42.

NOVEL TECHNIQUE FOR CELL SORTING DEVICES  / Ivan Cimrák, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 1, ISSN 1336-1716, s. 19-25
OPTIMISATION PROBLEMS IN PLANNING OF ELECTRIC BUSSES IN PUBLIC TRANSPORTATION  / Michal KOHÁNI, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 1, ISSN 1336-1716, s. 77-86.

Assessing the suitability of methods for determining the importance of decision criteria / Miroslav HRNČIAR, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 1, ISSN 1336-1716, s. 43-50.

KNOWLEDGE MANAGEMENT - INTRODUCTORY ISSUES FOR IKT AND SMART COMPANIES APPLICATION / Štefan HITTMÁR, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 1, ISSN 1336-1716, s. 27-34.

INFORMATION SYSTEMS FOR SMART SOCIETY  / Juraj ČERŇANSKÝ, Viliam LENDEL, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 1, ISSN 1336-1716, s. 13-17.

Double DQN Architectures Performance in Pong   / Marek BALÁŽ, Peter TARÁBEK, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 1, ISSN 1336-1716, s. 3-11
Proposal of model for effective implementation of customer strategy to smart company  / Viliam LENDEL, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 1, ISSN 1336-1716, s. 95-100.

PHARMACY SOFTWARE SOLUTION WITH THE SUPPORT OF E-GOVERNMENT SERVICES / František REPÁK, Michal KVET, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2, ISSN 1336-1716, s. 83-88.
HOSPITAL INFORMATION SYSTEM / Karol MATIAŠKO, Marek KVET, Michal KVET, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2, ISSN 1336-1716, s. 71-78.

DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEM WITH ASYNCHRONOUS DATA UPDATING  / Andrej ŠIŠILA, Ján JANECH, Ján RUŽBARSKÝ, Miroslav GÁBOR, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2, ISSN 1336-1716, s. 99-104.
2030 AGENDA AND SUSTAINABLE SMART CITY  / Radoslav JANKAL, Miriam JANKALOVÁ, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2, ISSN 1336-1716, s. 33-42.

ANALYSIS OF SELECTED PART OF LOGISTICS MARKET WITH EMPHASIS ON FUTURE DEVELOPMENT, NEW TRENDS AND IT TECHNOLOGIES / Lucie LENDELOVÁ, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2, ISSN 1336-1716, s. 51-60.

ADVANCED EVALUATION OF SIMULTANEOUS TRAIN FORMATION METHODS BASED ON FUZZY COMPROMISE PROGRAMING  / I. BELOŠEVIĆ, S. MILINKOVIĆ, M. IVIĆ, P. MARTON, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2, ISSN 1336-1716, s. 61-70.

SMALL OVERVIEW OF WEB APPLICATION FRAMEWORKS / Matej Meško, Patrik Hrkút, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2, ISSN 1336-1716, s. 79-82.

RESEARCH CHALLENGES FOR INFORMATION SYSTEM SECURITY / Pavel Segeč, Matilda Drozdová, Martin Klimo, Tatiana Kováčiková, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2, ISSN 1336-1716, s. 89-98
WEBPAGE PHISHING DETECTION WITH DATA MINING / Jan BOHACIK, Milan KULA, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2, ISSN 1336-1716, s. 15-20.

PYOIF IN ESPRESSO: A 3D COMPUTATIONAL TOOL FOR MODELLING FLOW OF MULTICELL SYSTEMS  / Ivan Cimrák, Alžbeta Bugáňová, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2, ISSN 1336-1716, s. 21-26.

MINUTOVKA – A WORD TYPING GAME FOR OBTAINING TYPOS AND OTHER DATA  / Štefan TOTH, Michal ĎURAČÍK, Patrik HRKÚT, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2, ISSN 1336-1716, s. 105-112.

INFORMATION SYSTEMS BUILDING SMART SOCIETY IN SLOVAK SPORT  / Roman ADAMÍK, Milan KUBINA, Michal VARMUS, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2, ISSN 1336-1716, s. 3-14.

PROPOSAL OF SYSTEM FOR WORK WITH CUSTOMER IDEAS IN THE SMART COMPANY / Viliam LENDEL, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2, ISSN 1336-1716, s. 43-50.

Agent-based simulation of transportation terminals / Norbert Adamko, Michal Varga, Peter Márton, Rudolf Blaško, Aleš Kozubík, Ida Stankovianska,  In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2A, ISSN 1336-1716, s. 3-6.

Information systems for railway traffic planning, controlling and data management / Hynek Bachratý, Viliam Tavač, Ján Ružbarský,  Emil Kršák, Matej Meško,  In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2A, ISSN 1336-1716, s. 7-11.

Electric Mobility - Data Analysis and Infrastructure Planning / Michal Koháni, Peter Czimmermann, Peter Fabián,  In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2A, ISSN 1336-1716, s. 13-16.

Computational blood cell flow models for isolation of circulating cancer cells / Ivan Cimrák, Hynek Bachratý,  In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2A, ISSN 1336-1716, s. 17-22.

Creation of value for stakeholder groups as a source for competitive advantage of an enterprise  / Mária Ďurišová, Beata Holková, Zuzana Kozubíková, Anna Jacková,  In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2A, ISSN 1336-1716, s. 23-28.

Fair optimal and reliable emergency system design / Jaroslav Janáček, Zuzana Borčinová, Lýdia Gábrišová, Tomáš Majer, Stanislav Palúch, Štefan Peško, Alžbeta Szendreyová,  In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2A, ISSN 1336-1716, s. 29-32.

Machine Learning – Anomalies Detection, Explainability / Martin Klimo, Ondrej Škvarek, Ondrej Šuch, Juraj Smieško, Peter Tarábek,  In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2A, ISSN 1336-1716, s. 33-36
Machine learning implementation by memristive circuits / Martin Klimo, Ondrej Škvarek, Ondrej Šuch,  In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2A, ISSN 1336-1716, s. 37-42.

Cybersecurity / Pavel Segeč, Matilda Drozdová, Peter Ivaniga, Ľudovít Mikuš,  In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2A, ISSN 1336-1716, s. 43-46.

Cloud Computing and Virtualization / Pavel Segeč, Marek Moravčík, Jana Uramová,  In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2A, ISSN 1336-1716, s. 47-50.

On-line reputation management – sustainable solutions / Jakub Soviar, Gabriel Koman, Martin Holubčík,  Radoslav Jankal, Lucie Lendelová, Juraj Dubovec,  In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2A, ISSN 1336-1716, s. 51-56

Data Management / Jana Uramová, Ondrej Šuch, Jozef Papán, In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2A, ISSN 1336-1716, s. 57-60
Strategic Sport Management and Marketing / Michal Varmus, Milan Kubina, Josef Vodák, Viliam Lendel,  In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2A, ISSN 1336-1716, s. 61-64

Reliability Analysis of complex Multi-State System / Elena Zaitseva, Miroslav Kvaššay, Jozef Kostolný, Denisa Maceková, Ján Boháčik,  In: Journal of Information, Control and Management System, Vol. 17 (2019), No. 2A, ISSN 1336-1716, s. 65-68

Genetic constructivism in mathematical preparation of computer science students/ Katarína Bachratá, Hynek Bachratý and Monika Smiešková. In: ICETA 2019 [electronic] : 17th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications : Information and communication technologies in learning. Starý Smokovec, Slovakia. November 21-22, 2019 : proceedings. - 1. vyd. - Denver: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - ISBN 978-1-7281-4967-7. - s. 29-35.

The use of Smart elements for the transport operation in the Slovak cities / Oliver Bubelíny, Irina Ďaďová, Milan Kubina, Jakub Soviar .In: Logi : scientific journal on transport and logistics. - ISSN 1804-3216. - Roč. 10, č. 2 (2019), s. 51-60.

Knowing the parameters of perceived value in the companies operating in smart environment / Mária Demjanovičová - Michal Varmus. In: CER Comparative European Research 2019, č. 2 [electronic] : proceedings/research track of the 12th biannual CER Comparative European Research conference. - 1. vyd. - Londýn: Sciemcee Publishing, 2019. - ISBN 978-1-9993071-5-8. - s. 56-59 [online, CD-ROM].

Distributed information system with asynchronous data updating / Andrej Šišila, Ján Janech, Ján Ružbarský, Miroslav Gábor. In: Journal of Information, Control and Management Systems = JICMS. - ISSN 1336-1716. - Roč. 17, č. 2 (2019), s. 99-104.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI