2% z asignačnej dane

Vážené dámy, vážení páni,

aj tento rok sa môžete rozhodnúť darovať Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline 2% z asignačnej dane prostredníctvom občianskeho združenia ALUMNI FRI. Z prijatého daru môžete zakúpiť pre Vaše pracovisko hnuteľné veci na účely výučby. Ak sa rozhodnete darovať finančné prostriedky z odvedenej dane za zdaňovacie obdobie 2018 prijímateľovi ALUMNI FRI, postup je nasledovný:

1.  ak Vám vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň zamestnávateľ, predložte tajomníčke fakulty najneskôr do 31. marca 2019 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré Vám vyhotoví odbor mzdového účtovníctva (p. Konáriková) a vyplnené Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane,

2.  ak Vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie 2018 v zmysle ustanovenia § 32 zákona č. 595/2003  Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, predložte tajomníčke fakulty Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb (VIII. oddiel – daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A, XII. oddiel – daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B) a potvrdenie o podaní daňového priznania daňovému úradu ( nielen miestne príslušnému), resp. doklad o doručení daňového priznania správcovi dane.

Ostatné úkony za daňovníkov vykoná tajomníčka fakulty.

Za vedenie Fakulty riadenia a informatiky si Vám dovoľujeme srdečne poďakovať za Váš dar formou 2% z odvedenej dane poskytnutý občianskemu združeniu ALUMNI FRI. Zároveň Vám predkladáme identifikačné údaje prijímateľa 2% z dane, t. j. ALUMNI FRI, ktorého nájdete v zozname prijímateľov na www.notar.sk.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI