Národný štipendijný program - výzva na predkladanie žiadostí

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2018/2019.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2018 do 16:00 hod. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov slovenských vysokých škôl a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným pobytom v zahraničí.

NŠP je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

Kontakt:

Silvia Kotuličová (silvia.kotulicova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  31. októbra 2018, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2018/2019.

Oznam 

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI