Program úvodu do štúdia + slávnostná imatrikulácia

21.9.2017 – budova FRI, miestnosť RC009

09.00 – 11.00

Oboznámenie so štruktúrou, podmienkami a organizáciou štúdia, štatútom fakulty, Akademickým senátom Fakulty riadenia a informatiky (AS FRI), možnosťami zahraničných pobytov (dekan, prodekan pre vzdelávanie, prodekan pre vedu a výskum, prodekan pre zahraničné vzťahy, predseda AS FRI, garanti študijných programov).

13.00 – 14.30

Organizácia výučby cudzích jazykov (ÚCV)

Program vysokoškolskej telesnej výchovy a športu (ÚTV)

Služby univerzitnej knižnice (UK UNIZA)

Kariérna pohotovosť – prvá pomoc na univerzite (VTP Žilina)

IAESTE Slovakia

ESN UNIZA

FRI STUDENT KLUB

Prehľad aktivít študentských organizácií

22.9.2017 – budova FRI, miestnosť RC009 – slávnostná imatrikulácia

Ú č a s ť  j e  p o v i n n á  / v spoločenskom oblečení/.

Program je povinný pre všetkých študentov prvého ročníka, okrem opakujúcich a znovuprijatých /recyklovaných/.

Študijný program

Termín

Nástup

Začiatok

Manažment

Počítačové inžinierstvo

22.9.2017

08:45

09:00

Informatika

študijné skupiny 5ZY011-5ZY018

22.9.2017

09:45

10:00

Informatika

študijné skupiny 5ZY019-5ZY01F

22.9.2017

10:45

11:00

Študentov prosíme o dochvíľnosť, t.j. o dodržanie času nástupu. Na slávnostnú imatrikuláciu je potrebné prísť v spoločenskom oblečení.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI