Venujte s nami 2% z asignačnej dane

Vážené dámy, vážení páni,

aj tento rok sa môžete rozhodnúť, kam pôjdu 2% z Vašich daní. V zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% (1%) Vami zaplatenej dane ALUMNI FRI, občianskemu združeniu zriadenému pri Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

Ako postupovať:

Ak ste fyzická osoba (zamestnanec) a nepodávate daňové priznanie:

 • Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, potom zamestnávateľa požiadajte o vystavenie  Potvrdenia o zaplatení dane z príjmovza rok 2017;

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2017. V riadku 12 uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 23 v Potvrdení o zaplatení dane). V riadku 13 napíšte 2% (3%) z tejto sumy zaokrúhlené na eurocenty nadol. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. V riadku 14 uvediete dátum z riadku 25 v Potvrdení o zaplatení dane, v prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vyhlásenie podáva;
 • V II. oddiele vyhlásenia uveďte údaje o prijímateľovi.

IČO:   42 432 693

Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): ALUMNI FRI
Sídlo:Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

 • Obidve tlačivá doručíte miestne príslušnému správcovi dane podľa Vášho trvalého bydliska do 30.04.2018 (nezabudnite si odložiť doklad o tom, že ste Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane odovzdali, alebo doručili na daňový úrad).

Ak ste fyzická osoba (zamestnanec alebo podnikateľ) a podávate daňové priznanie:

Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A, typ B) sú už uvedené riadky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa (VIII. oddiel – daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A, XII. oddiel – daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B)
 • Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania do 03.04.2018 na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 • Právnické osoby môžu poukázať 1%  resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb v VI. časti sú uvedené riadky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech prijímateľov.

Výpočet 1% alebo (2%) z dane z príjmov právnickej osoby:

 • Ak ste v roku 2017 v lehote na podanie daňového priznania nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môže poukázať iba 1% z dane.
 • Ak ste v roku 2017 v lehote na podanie daňového priznania poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať prijímateľovi 2% z dane.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania miestne príslušnému správcovi dane.

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Údaje, ktoré treba uviesť do daňového priznania, ak sa rozhodnete 2% (1%) z asignačnej dane darovať občianskemu združeniu ALUMNI FRI:

Názov:    ALUMNI FRI

Právna forma:   občianske združenie

IČO:    42 432 693

Sídlo:     Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Aktuálne vzory daňových priznaní nájdete na tejto stránke:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv

Informácie o určenej právnickej osobe

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI