Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA 12.10.2018

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2018 o 10:00 v miestnosti RA101.

Program rokovania:

1.  Prerokovanie navrhovaných zmien v disciplinárnej komisii pre študentov.

2.  Prerokovanie materiálu „Disciplinárny poriadok pre študentov“.

3.  Prerokovanie návrhu na zmenu názvu povinne voliteľného predmetu „Počítačové modelovanie systémov“.

4.  Prerokovanie návrhov na nové voliteľné predmety.

a.  Zabezpečenie sieti zariadeniami Fortinet

b.  Otvorené geografické dáta

c.  Python v sieťových aplikáciách

5.  Prerokovanie materiálu „Organizačný poriadok FRI UNIZA“.

6.  Rôzne.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI