Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA 30.11.2018

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra 2018 o 11:00 v miestnosti RA101.

Predbežný program rokovania:

  1. Prerokovanie materiálu „Organizačný poriadok FRI UNIZA“.
  2. Prerokovanie návrhu na nové voliteľné predmety:
    • a.  Analýza viacrozmerných dát,
    • b.  Jazyk C# a .NET .
  3. Informácia o rámcovom harmonograme akademického roka 2019/2020.
  4. Rôzne.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI