Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2017 / 2018 | 2018 / 2019 | 2019 / 2020

Školský rok: 2018 / 2019
01.09.2018 Začiatok akademického roka 2018.
01.09.2018 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2018 - 05.09.2018 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2018/2019.
03.09.2018

Zápis na doktorandské štúdium

06.09.2018 Zápis do druhého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka a externého štúdia.
07.09.2018 Zápis do prvého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
10.09.2018

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov

10.09.2018 Zápis do tretieho ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
11.09.2018 Zápis do druhého ročníka bakalárskeho štúdia.
12.09.2018 Zápis do rovnakého prvého a rovnakého druhého ročníka bakalárskeho štúdia. Dodatočný zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
17.09.2018

Spracovanie "Individuálneho študijného plánu doktoranda" školiteľmi

20.09.2018 Otvorenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
21.09.2018 Termín dodatočného zápisu výberových predmetov pre novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia cez systém VZDELÁVANIE.
21.09.2018 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
21.09.2018 Ukončenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
24.09.2018 Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2018.
15.10.2018 - 19.10.2018

Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky denných doktorandov z "Predmetu špecializácie"

31.10.2018 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky cez systém záverečné práce.
31.10.2018 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
05.11.2018 - 09.11.2018

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmet Projekt 1

05.11.2018 - 09.11.2018

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

23.11.2018 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.
03.12.2018 - 04.12.2018

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci prodmetu Projekt 1

05.12.2018 - 06.12.2018

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

06.12.2018 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom oddelení fakulty v čase od 8.00 do 13.00 pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
21.12.2018 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
21.12.2018 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
27.12.2018 - 04.01.2019

Prázdniny doktorandov

07.01.2019 - 11.01.2019

Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia

07.01.2019 - 11.01.2019

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní + externí doktorandi - predmet Projekt 5

07.01.2019 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
10.01.2019 - 10.01.2019 Zimný termín konania štátnych skúšok.
21.01.2019 - 25.01.2019

Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške

31.01.2019

Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2019/2020

01.02.2019

Odovzdanie podstatnej časti dizertačnej práce školiteľovi - denní + externí doktorandi - k predmetu Projekt 5

04.02.2019 - 11.02.2019 Pridávanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre letný termín príslušného akademického roka.
06.02.2019 Prezentácia projektovej výučby v inžinierskom štúdiu.
14.02.2019 Deň otvorených dverí v Žiline.
15.02.2019 Zverejnenie tém projektovej výučby pre nasledujúci akademický rok.
15.02.2019 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
18.02.2019 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
22.02.2019 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je v systéme „Záverečné práce“.).
04.03.2019 - 08.03.2019

Prezentačné dni doktorandov - denní + externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5

07.03.2019 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok cez celoškolský systém VZDELÁVANIE.
11.03.2019 - 30.03.2019 Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.
11.03.2019 - 15.03.2019

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmet Projekt 1

11.03.2019 - 15.03.2019

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

31.03.2019 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
31.03.2019

Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2019/2020

31.03.2019

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2019/2020

08.04.2019

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

09.04.2019 - 10.04.2019

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

11.04.2019 - 12.04.2019

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

12.04.2019 Posledný termín odovzdania inžinierskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
18.04.2019 Posledný termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
25.04.2019

Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác na obhajobu

02.05.2019 Stanovený termín na odovzdanie inžinierskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka druhého ročníka inžinierskeho štúdia.
09.05.2019 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia.
17.05.2019 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
20.05.2019 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
31.05.2019 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia a uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
31.05.2019

Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2019/2020

06.06.2019 Prijímacie skúšky do prvého ročníka inžinierskeho štúdia.
07.06.2019 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
07.06.2019 - 10.06.2019

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky externých doktorandov z "Predmetu špecializácie"

11.06.2019 - 12.06.2019 Letný termín konania štátnych skúšok (pre prvý stupeň štúdia)
13.06.2019 Prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
14.06.2019

Posledný termín na oznámenie dohodnutého mena oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške školiteľom na referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

17.06.2019 - 19.06.2019 Letný termín konania štátnych skúšok (pre druhý stupeň štúdia). 
24.06.2019 - 25.06.2019

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

27.06.2019 Promócie pre študentov druhého stupňa.
28.06.2019 Promócie pre študentov prvého stupňa.
03.07.2019 - 04.07.2019 Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
08.07.2019 Prijímacie konanie na štúdium v inžinierskych programoch.
12.07.2019 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
12.07.2019 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (odovzdanie indexu na študijnom referáte). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2019 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
14.07.2019 29. výročie vzniku FRI.
15.07.2019 - 09.08.2019

Prázdniny doktorandov

15.08.2019

Posledný termín na odovzdanie "Ročného hodnotenia doktoranda"

15.08.2019 - 31.08.2019

Obhajoby dizertačných prác

30.08.2019 - 04.09.2019 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2019/2020.
31.08.2019 Ukončenie akademického roka 2018/2019.
01.09.2019 Začiatok akademického roka 2019.
01.09.2019 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2019 - 04.09.2019 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2019/2020.
01.09.2019 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2019 - 04.09.2019 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2019/2020.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI