Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2018 / 2019 | 2019 / 2020 | 2020 / 2021

Školský rok: 2019 / 2020
01.09.2019 Začiatok akademického roka 2019.
01.09.2019 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2019 - 04.09.2019 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2019/2020.
01.09.2019 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2019 - 04.09.2019 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2019/2020.
02.09.2019

Zápis na doktorandské štúdium

02.09.2019 Začiatok akademického roka 2019.
05.09.2019 Zápis do druhého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka a zápis do 3. ročníka pre externé štúdium.
05.09.2019 Zápis do druhého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka a zápis do tretieho inžinierskeho externého štúdia.
06.09.2019 Zápis do prvého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
06.09.2019 Zápis do prvého ročníka inžinierskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
09.09.2019 Zápis do tretieho ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
09.09.2019

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov

09.09.2019 Zápis do tretieho ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
10.09.2019 Zápis do druhého ročníka bakalárskeho štúdia.
10.09.2019 Zápis do druhého ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého druhého aj do rovnakého prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
11.09.2019 - 11.09.2019 Dodatočný zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov o 8.00 hod.
16.09.2019

Spracovanie "Individuálneho študijného plánu doktoranda" školiteľmi

19.09.2019 Otvorenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
19.09.2019 Otvorenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
20.09.2019 Termín dodatočného zápisu výberových predmetov pre novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia cez systém VZDELÁVANIE.
20.09.2019 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
20.09.2019 Ukončenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
20.09.2019 - 27.09.2019 Termín zápisu výberových predmetov pre novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia cez elektronicky systém VZDELÁVANIE.
20.09.2019 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
20.09.2019 Ukončenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
23.09.2019 Predpokladaný začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2019.
23.09.2019 Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2019.
14.10.2019 - 18.10.2019

Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky denných doktorandov z "Predmetu špecializácie"

31.10.2019 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky cez fakultný systém záverečné práce.
31.10.2019 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
04.11.2019 - 08.11.2019

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmet Projekt 1

04.11.2019 - 08.11.2019

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

22.11.2019 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.
02.12.2019 - 03.12.2019

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

04.12.2019 - 05.12.2019

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

05.12.2019 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom oddelení fakulty v čase od 8.00 do 13.00 pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
20.12.2019 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
20.12.2019 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
23.12.2019 - 06.01.2020

Prázdniny doktorandov

07.01.2020 - 10.01.2020

Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia

07.01.2020 - 10.01.2020

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi, externí doktorandi - predmet Projekt 5

07.01.2020 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
14.01.2020 Zimný termín konania štátnych skúšok.
20.01.2020 - 24.01.2020

Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške

31.01.2020

Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021

31.01.2020

Odovzdanie podstatnej časti dizertačnej práce školiteľovi - denní doktorandi, externí doktorandi - k predmetu Projekt 5

04.02.2020 - 11.02.2020 Úpravy v povinne voliteľných a výberových predmetov cez systém e-vzdelávanie pre letný termín príslušného akademického roka.
12.02.2020 Prezentácia projektovej výučby v inžinierskom štúdiu.
13.02.2020 Deň otvorených dverí v Žiline.
14.02.2020 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
17.02.2020 Zverejnenie tém projektovej výučby pre nasledujúci akademický rok.
17.02.2020 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
21.02.2020 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je v systéme Záverečné práce).
03.03.2020 - 06.03.2020

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi, externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5

09.03.2020 - 13.03.2020

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmet Projekt 1

09.03.2020 - 13.03.2020

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

09.03.2020 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok cez celoškolský systém VZDELÁVANIE.
11.03.2020 - 31.03.2020 Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.
31.03.2020

Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021

31.03.2020

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021

31.03.2020 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
06.04.2020

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

09.04.2020 Posledný termín odovzdania inžinierskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
16.04.2020 Posledný termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
20.04.2020 - 21.04.2020

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

22.04.2020 - 23.04.2020

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

24.04.2020

Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác na obhajobu

30.04.2020 Stanovený termín na odovzdanie inžinierskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka druhého ročníka inžinierskeho štúdia.
07.05.2020 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia.
15.05.2020 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
18.05.2020 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
29.05.2020 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia a uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
31.05.2020

Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021

04.06.2020 Prijímacie skúšky do prvého ročníka inžinierskeho štúdia.
05.06.2020 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
08.06.2020 - 09.06.2020

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky externých doktorandov z "Predmetu špecializácie"

09.06.2020 - 10.06.2020 Letný termín konania štátnych skúšok pre prvý stupeň štúdia.
11.06.2020 Prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
15.06.2020

Posledný termín na oznámenie dohodnutého mena oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške školiteľom na referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

15.06.2020 - 17.06.2020 Letný termín konania štátnych skúšok pre druhý stupeň štúdia.
22.06.2020 - 23.06.2020

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

29.06.2020 Promócie pre študentov druhého stupňa.
30.06.2020 Promócie pre študentov prvého stupňa.
02.07.2020 - 03.07.2020 Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
10.07.2020 Oznámenie o výsledku – rozhodnutie o prijatí na štúdium v inžinierskych programoch.
10.07.2020 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
10.07.2020 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (odovzdanie indexu na študijnom referáte). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2020 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
14.07.2020 30. výročie vzniku FRI.
20.07.2020 - 14.08.2020

Prázdniny doktorandov

15.08.2020

Posledný termín na odovzdanie "Ročného hodnotenia doktoranda"

15.08.2020 - 31.08.2020

Obhajoby dizertačných prác

28.08.2020 - 02.09.2020 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2020/2021.
31.08.2020

Ukončenie akademického roka 2019/2020

01.09.2020 Začiatok akademického roka 2020
01.09.2020 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2020 - 02.09.2020 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2020/2021 /vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov/.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI