Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2019 / 2020 | 2020 / 2021 | 2021 / 2022

Školský rok: 2020 / 2021
01.09.2020 Začiatok akademického roka 2020
01.09.2020 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2020 - 02.09.2020 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2020/2021 /vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov/.
02.09.2020

Zápis na doktorandské štúdium

07.09.2020

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov

07.09.2020 Zápis do druhého a prvého ročníka inžinierskeho denného štúdia vrátane zápisov do rovnakých ročníkov.
08.09.2020 Zápis do tretieho ročníka bakalárského štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
09.09.2020 Zápis do druhého ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého druhého aj rovnakého prvého ročníka.
10.09.2020 Dodatočný zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
10.09.2020 Zápis do inžinierskeho externého štúdia pre všetky ročníky.
16.09.2020

Spracovanie "Individuálneho študijného plánu doktoranda" školiteľmi

16.09.2020 - 16.09.2020 Prípravný kurz pre prvý ročník bakalárskeho štúdia_zápisy novoprijatých uchádzačov.
17.09.2020 - 17.09.2020

Prípravný kurz pre prvý ročník bakalárskeho štúdia_informácia o štúdiu.

18.09.2020 - 25.09.2020

Prípravný kurz pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
Otvorenie databázy v systéme "Vzdelávanie" pre výber výberových predmetov pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
18.09.2020 - 18.09.2020
Prípravný kurz pre prvý ročník bakalárskeho štúdia_slávnostná imatrikulácia.

18.09.2020 Ukončenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
21.09.2020 Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2020.
19.10.2020 - 23.10.2020

Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky denných doktorandov z "Predmetu špecializácie"

31.10.2020 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky cez fakultný systém záverečné práce.
02.11.2020 - 06.11.2020

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmet Projekt 1

02.11.2020 - 06.11.2020

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

02.11.2020 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
20.11.2020 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.
01.12.2020 - 02.12.2020

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

03.12.2020 - 04.12.2020

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

03.12.2020 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom oddelení fakulty v čase od 8.00 do 12.00 pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
14.12.2020 - 18.12.2020

Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia

18.12.2020 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
18.12.2020 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
23.12.2020 - 06.01.2021

Prázdniny doktorandov

11.01.2021 - 15.01.2021

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi, externí doktorandi - predmet Projekt 5

11.01.2021 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
14.01.2021 Zimný termín konania štátnych skúšok.
25.01.2021 - 29.01.2021

Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške

29.01.2021

Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2021/2022

29.01.2021

Odovzdanie podstatnej časti dizertačnej práce školiteľovi - denní doktorandi, externí doktorandi - k predmetu Projekt 5

09.02.2021 - 16.02.2021 Úpravy v povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre letný termín príslušného akademického roka.
12.02.2021 Zverejnenie tém projektovej výučby pre nasledujúci akademický rok.
17.02.2021 Prezentácia projektovej výučby v inžinierskom štúdiu.
18.02.2021 Deň otvorených dverí v Žiline.
19.02.2021 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
22.02.2021 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
26.02.2021 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je v systéme „Záverečné práce“.).
01.03.2021 - 05.03.2021

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi, externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5

08.03.2021 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok cez celoškolský systém VZDELÁVANIE.
08.03.2021 - 12.03.2021

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmet Projekt 1

08.03.2021 - 12.03.2021

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

10.03.2021 - 31.03.2021 Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.
31.03.2021 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
31.03.2021

Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2021/2022

31.03.2021

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022

07.04.2021

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

08.04.2021 Posledný termín odovzdania inžinierskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
15.04.2021 Posledný termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
19.04.2021 - 20.04.2021

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

21.04.2021 - 22.04.2021

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

23.04.2021

Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác na obhajobu

29.04.2021 Stanovený termín na odovzdanie inžinierskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka druhého ročníka inžinierskeho štúdia.
06.05.2021 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia.
21.05.2021 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
24.05.2021 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
28.05.2021 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia, tretieho ročníka externého štúdia a uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
31.05.2021

Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022

03.06.2021 Prijímacie skúšky do prvého ročníka inžinierskeho štúdia.
04.06.2021 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
04.06.2021 - 07.06.2021

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky externých doktorandov z "Predmetu špecializácie"

08.06.2021 - 09.06.2021 Letný termín konania štátnych skúšok pre prvý stupeň štúdia.
10.06.2021 Prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalárskeho štúdia a zápis do prvého ročníka novoprijatých študentov, ktorí splnili podmienku prijatia bez prijímacích skúšok.
14.06.2021 - 16.06.2021 Letný termín konania štátnych skúšok pre druhý stupeň štúdia.
15.06.2021

Posledný termín na oznámenie dohodnutého mena oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške školiteľom na referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

21.06.2021 - 22.06.2021

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

28.06.2021 - 11.05.2020 Promócie pre študentov druhého stupňa.
29.06.2021 Promócie pre študentov prvého stupňa.
01.07.2021 - 02.07.2021 Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
09.07.2021 Oznámenie o výsledku – rozhodnutie o prijatí na štúdium v inžinierskych programoch.
09.07.2021 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
09.07.2021 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (odovzdanie indexu na študijnom referáte). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2021 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
14.07.2021 31. výročie vzniku FRI.
19.07.2021 - 13.08.2021

Prázdniny doktorandov

13.08.2021

Posledný termín na odovzdanie "Ročného hodnotenia doktorandov"

16.08.2021 - 31.08.2021

Obhajoby dizertačných prác

27.08.2021 - 02.09.2021 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2021/2022.
31.08.2021 Ukončenie akademického roka 2020/2021
01.09.2021 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2021 - 02.09.2021 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2021/2022 /vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov/.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI