Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2019 / 2020 | 2020 / 2021 | 2021 / 2022

Školský rok: 2020 / 2021
01.09.2020 Začiatok akademického roka 2020
01.09.2020 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2020 - 02.09.2020 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2020/2021 /vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov/.
02.09.2020

Zápis na doktorandské štúdium

07.09.2020

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške denných doktorandov

07.09.2020 - 07.09.2020

Zápis do 1. ročníka externého bakalárskeho štúdia. /o 13.00 hodine/


07.09.2020 - 07.09.2020 Zápis do prvého ročníka inžinierskeho denného štúdia vrátane zápisov do rovnakých ročníkov.
07.09.2020 - 07.09.2020 Zápis do 1. ročníka externého inžinierskeho štúdia. 
/o 13.00 hodine/
08.09.2020 Zápis do tretieho ročníka bakalárského štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
09.09.2020 - 09.09.2020

Zápis do 2. ročníka externého inžinierskeho štúdia. /o 13.00 hodine/


09.09.2020 Zápis do druhého ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého druhého aj rovnakého prvého ročníka.
10.09.2020 - 10.09.2020

Zápis do druhého ročníka inžinierskeho denného štúdia vrátane zápisov do rovnakých ročníkov.

16.09.2020

Spracovanie "Individuálneho študijného plánu doktoranda" školiteľmi

23.09.2020 - 24.09.2020 Prípravný kurz pre prvý ročník bakalárskeho štúdia a zápisy novoprijatých uchádzačov, podľa študijných programov
24.09.2020 - 25.09.2020 Prípravný kurz pre prvý ročník bakalárskeho štúdia a zápisy novoprijatých uchádzačov, podľa študijných programov
25.09.2020 - 02.10.2020
Otvorenie databázy v elektronickom systéme e-vzdelávainie pre výber výberových predmetov pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
28.09.2020 - 28.09.2020 Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2020.
19.10.2020 - 23.10.2020

Dizertačné skúšky denných doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky denných doktorandov z "Predmetu špecializácie"

31.10.2020 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky cez fakultný systém záverečné práce.
02.11.2020 - 06.11.2020

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmet Projekt 1

02.11.2020 - 06.11.2020

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

02.11.2020 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
20.11.2020 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.
01.12.2020 - 02.12.2020

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

03.12.2020 - 04.12.2020

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

03.12.2020 - 03.12.2020
Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom oddelení fakulty v čase od 8.00 do 12.00 pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
Upozorňujeme študentov, že všetky dokumenty sa budú odovzdávať elektronicky. Informácie nájdete v usmernení, ktoré zverejníme vo fakultnom systéme "záverečné práce".
14.12.2020 - 18.12.2020

Prihlásenie sa na štátne skúšky z povinných predmetov doktorandského štúdia

18.12.2020 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
18.12.2020 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
23.12.2020 - 06.01.2021

Prázdniny doktorandov

11.01.2021 - 15.01.2021

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi, externí doktorandi - predmet Projekt 5

11.01.2021 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
14.01.2021 Zimný termín konania štátnych skúšok.
25.01.2021 - 29.01.2021

Štátne skúšky z povinných predmetov k dizertačnej skúške

29.01.2021

Výzva pre školiteľov na vypísanie tém dizertačných prác pre akademický rok 2021/2022

29.01.2021

Odovzdanie podstatnej časti dizertačnej práce školiteľovi - denní doktorandi, externí doktorandi - k predmetu Projekt 5

09.02.2021 - 16.02.2021 Úpravy v povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre letný termín príslušného akademického roka.
12.02.2021 Zverejnenie tém projektovej výučby pre nasledujúci akademický rok.
17.02.2021 Prezentácia projektovej výučby v inžinierskom štúdiu.
18.02.2021 Deň otvorených dverí v Žiline.
19.02.2021 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
22.02.2021 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
26.02.2021 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je v systéme „Záverečné práce“.).
01.03.2021 - 05.03.2021

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi, externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 5

08.03.2021 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok cez celoškolský systém VZDELÁVANIE.
08.03.2021 - 12.03.2021

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - predmet Projekt 1

08.03.2021 - 12.03.2021

Prihlásenie sa na Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - predmety Projekt 2, Projekt 4

10.03.2021 - 31.03.2021 Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.
31.03.2021 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
31.03.2021

Zverejnenie tém dizertačných prác pre akademický rok 2021/2022

31.03.2021

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022

07.04.2021

Posledný termín odovzdania písomných prác k dizertačnej skúške externých doktorandov

08.04.2021 Posledný termín odovzdania inžinierskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
15.04.2021 Posledný termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
19.04.2021 - 20.04.2021

Prezentačné dni doktorandov - externí doktorandi - verejná rozprava na katedrách v rámci predmetu Projekt 1

21.04.2021 - 22.04.2021

Prezentačné dni doktorandov - denní doktorandi - verejná rozprava na fakulte v rámci predmetov Projekt 2 a Projekt 4

23.04.2021

Posledný termín na odovzdanie dizertačných prác na obhajobu

29.04.2021 Stanovený termín na odovzdanie inžinierskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka druhého ročníka inžinierskeho štúdia.
06.05.2021 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia.
21.05.2021 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
24.05.2021 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
28.05.2021 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia, tretieho ročníka externého štúdia a uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
31.05.2021

Posledný termín na odovzdanie prihlášok na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022

03.06.2021 Prijímacie skúšky do prvého ročníka inžinierskeho štúdia.
04.06.2021 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
04.06.2021 - 07.06.2021

Dizertačné skúšky externých doktorandov (predmet Projekt 3) a skúšky externých doktorandov z "Predmetu špecializácie"

08.06.2021 - 09.06.2021 Letný termín konania štátnych skúšok pre prvý stupeň štúdia.
10.06.2021 Prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalárskeho štúdia a zápis do prvého ročníka novoprijatých študentov, ktorí splnili podmienku prijatia bez prijímacích skúšok.
14.06.2021 - 16.06.2021 Letný termín konania štátnych skúšok pre druhý stupeň štúdia.
15.06.2021

Posledný termín na oznámenie dohodnutého mena oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške školiteľom na referát pre doktorandské štúdium a kariérny rast

21.06.2021 - 22.06.2021

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

28.06.2021 Promócie pre študentov druhého stupňa.
29.06.2021 Promócie pre študentov prvého stupňa.
01.07.2021 - 02.07.2021 Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
09.07.2021 Oznámenie o výsledku – rozhodnutie o prijatí na štúdium v inžinierskych programoch.
09.07.2021 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
09.07.2021 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (odovzdanie indexu na študijnom referáte). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2021 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
14.07.2021 31. výročie vzniku FRI.
19.07.2021 - 13.08.2021

Prázdniny doktorandov

13.08.2021

Posledný termín na odovzdanie "Ročného hodnotenia doktorandov"

16.08.2021 - 31.08.2021

Obhajoby dizertačných prác

27.08.2021 - 02.09.2021 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2021/2022.
31.08.2021 Ukončenie akademického roka 2020/2021
01.09.2021 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2021 - 02.09.2021 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2021/2022 /vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov/.
01.09.2021

Začiatok akademického roka 2021/2022

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI