Kalendár

Zobraziť: Všetky udalosti | Bakalárske | Inžinierske | Doktorandské

Školský rok: 2019 / 2020 | 2020 / 2021 | 2021 / 2022

Školský rok: 2020 / 2021
01.09.2020 Začiatok akademického roka 2020
01.09.2020 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2020 - 02.09.2020 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2020/2021 /vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov/.
08.09.2020 Zápis do tretieho ročníka bakalárského štúdia vrátane zápisov do rovnakého ročníka.
09.09.2020 Zápis do druhého ročníka bakalárskeho štúdia vrátane zápisov do rovnakého druhého aj rovnakého prvého ročníka.
10.09.2020 Dodatočný zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
17.09.2020 Otvorenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
18.09.2020 - 25.09.2020 Termín dodatočného zápisu výberových predmetov pre novoprijatých prvákov bakalárskeho štúdia cez systém VZDELÁVANIE.
18.09.2020 Slávnostná imatrikulácia novoprijatých študentov zapísaných do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
18.09.2020 Ukončenie prípravného kurzu pre prvý ročník bakalárskeho štúdia.
21.09.2020 Začiatok vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2020.
31.10.2020 Posledný termín registrácie záverečnej (bakalárskej a diplomovej) práce obhajovanej v danom akademickom roku elektronicky cez fakultný systém záverečné práce.
02.11.2020 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v zimnom termíne príslušného akademického roka.
20.11.2020 Posledný termín odovzdania záverečnej práce na posúdenie vedúcemu práce na zimný termín štátnych skúšok.
03.12.2020 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych a inžinierskych prác na študijnom oddelení fakulty v čase od 8.00 do 12.00 pri konaní štátnej skúšky v zimnom termíne príslušného akademického roka. Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
18.12.2020 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v zimnom termíne.
18.12.2020 Ukončenie vyučovania v zimnom semestri.
11.01.2021 Začiatok skúšobného obdobia zimného semestra.
14.01.2021 Zimný termín konania štátnych skúšok.
09.02.2021 - 16.02.2021 Úpravy v povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre letný termín príslušného akademického roka.
18.02.2021 Deň otvorených dverí v Žiline.
19.02.2021 Ukončenie skúšobného obdobia zimného semestra.
22.02.2021 Začiatok vyučovania v letnom semestri.
26.02.2021 Posledný termín prihlášky na štátnu skúšku v letnom termíne (tlačivo je v systéme „Záverečné práce“.).
08.03.2021 Posledný termín záväzného prihlásenia výberových predmetov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na nasledujúci akademický rok cez celoškolský systém VZDELÁVANIE.
10.03.2021 - 31.03.2021 Predbežný termín stretnutia s prodekanom pre vzdelávanie a odovzdanie zadaní bakalárskych resp. diplomových prác.
31.03.2021 Ukončenie prijímania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v ďalšom akademickom roku.
15.04.2021 Posledný termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce na posúdenie vedúcemu záverečnej práce.
06.05.2021 Stanovený termín na odovzdanie bakalárskych prác na študijnom referáte fakulty v čase od 8.00 do 14.00 pri konaní štátnej skúšky v letnom termíne príslušného akademického roka tretieho ročníka bakalárskeho štúdia.
21.05.2021 Ukončenie vyučovania v letnom semestri.
24.05.2021 Začiatok skúšobného obdobia letného semestra.
28.05.2021 Posledný termín na uzatvorenie druhého ročníka inžinierskeho štúdia, tretieho ročníka externého štúdia a uzatvorenie tretieho ročníka bakalárskeho štúdia - odovzdanie výkazu o štúdiu.
04.06.2021 Zverejnenie harmonogramu štátnych skúšok v letnom termíne.
08.06.2021 - 09.06.2021 Letný termín konania štátnych skúšok pre prvý stupeň štúdia.
10.06.2021 Prijímacie skúšky do prvého ročníka bakalárskeho štúdia a zápis do prvého ročníka novoprijatých študentov, ktorí splnili podmienku prijatia bez prijímacích skúšok.
29.06.2021 Promócie pre študentov prvého stupňa.
01.07.2021 - 02.07.2021 Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia pre novoprijatých študentov.
09.07.2021 Ukončenie skúšobného obdobia letného semestra.
09.07.2021 Posledný termín podania žiadosti o uzavretie ročníka (odovzdanie indexu na študijnom referáte). Od tohto termínu až do začiatku vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2021 nie je možné konať skúšky, ani žiadať o uzavretie ročníka.
14.07.2021 31. výročie vzniku FRI.
27.08.2021 - 02.09.2021 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2021/2022.
31.08.2021 Ukončenie akademického roka 2020/2021
01.09.2021 Začiatok obdobia zápisov.
01.09.2021 - 02.09.2021 Pridávanie a odoberanie povinne voliteľných a výberových predmetov cez elektronický systém e-vzdelávanie pre zimný a letný termín akademického roka 2021/2022 /vyššie ročníky, bez novoprijatých prvákov/.
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI