Dizertačné práce

Inovácia produktov a procesov v sektore služieb

Autor práce: Ing. Zuzana Škutchanová
Školiteľ: prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.
Dátum obhajoby: 14.3.2018
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: prof. Ing. Viera Marková, PhD.
Oponent 2: doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD.

Slovenský abstrakt:
Škutchanová, Zuzana, Ing.: Inovácie produktov a procesov v sektore služieb [Dizertačná práca] –Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta riadenia a informatiky; Katedra manažérskych teórií. –Školiteľ prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: doktor filozofie(„philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) v odbore 3.3.15 Manažment. Žilina: FRI ŽU v Žiline,2017. –163 s. Dizertačná práca rieši problematiku riadenia inovačných procesov v podnikoch sektoru služieb. Skúmaním problematiky inovačnej výkonnosti podnikov na Slovensku došlo k záveru, že neexistuje prepojenie stratégie, inovačného procesu a znalostného manažmentu, ktoré by zabezpečovalo riadenie inovačných procesov a tým zvýšenie inovačnej výkonnosti podniku. Prepojením znalostí zamestnancov, inovačnej stratégia a riadenia podniku sa vytvoril model riadenia inovačného procesu, ktorý zohľadňuje rôznorodosť typov organizačných štruktúr podnikov a využíva prvky inovačnej klímy podniku. Pred vytvorením modelu bolo nutné doplniť a zjednotiť problematiku v oblasti inovácií a prepojiť ju so strategickým a znalostným manažmentom. Pri prepájaní problematiky boli zistené vzájomné závislosti medzi jednotlivými prvkami inovačnej klímy vplývajúcimi na stratégiu podniku a inovačnú výkonnosť a súčasne vplyv rôznych typov organizačnej štruktúry na riadenie inovácií. Pri overovaní modelu bola zistená negatívna závislosť zavedenia certifikácie kvality a zvyšovania inovačnej výkonnosti podniku. Súčasne bol zistený výrazný vplyv prvkov inovačnej klímy a projektového riadenia inovačného procesu. Kľúčové slová: inovácia, riadenie, služby, kvalita, znalosti zamestnancov, inovačná výkonnosť, stratégia, inovačná klíma

Anglický abstrakt:
Škutchanová, Zuzana, Ing.: Innovation products and process in services [dissetation focuses] – University of Žilina; Faculty Management Science and Informatics; Department of Management Science. – Tutor: prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. – Qualification level: doctor of Philosophy („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) in the field of Management. Žilina: Faculty Management Science and Informatics, University of Žilina, 2017. –163 s. This Dissertation focuses on the issue of innovation management in companies belonging to the service sector. The research of innovation performance of companies in Slovakia has shown that there is no interconnection of strategy, innovation process and knowledge management which would ensure management of innovation processes and increase of innovation performance. Interconnecting the knowledge of employees, innovation strategy and business management has led to creation of a model of innovation processes which takes into account the diversity of organizational structures of companies and includes features of innovation climate of a company. Creation of the model was preceded by unification of the issue of innovation and its interconnection with strategic management and knowledge management. This has shown interdependency between individual features of innovation climate influencing the company strategy as well as innovation performance and influence of various types of organizational structures on innovation management. Simultaneously, a major influence of innovation climate features and project management of innovation process has been discovered. Keywords: innovation, management, services, quality, employee knowledge, innovation performance, strategy, innovation climate

Autoreferát dizertačnej práce
Text práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI