Dizertačné práce

Navrhovanie rozsiahlych verejných obslužných systémov metódami pokrývania

Autor práce: Ing. Marek Kvet
Školiteľ: Prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.
Dátum obhajoby: 27.8.2013
Študijný program: 9.2.9 Aplikovaná informatika
Oponent 1: prof. Ing. Petr Cenek, CSc.
Oponent 2: doc.Ing. Josef Volek, CSc.
Oponent 3: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Slovenský abstrakt:
KVET, Marek: Navrhovanie rozsiahlych verejných obslužných systémov metódami pokrývania [dizertačná práca] - Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta riadenia a informatiky; Katedra dopravných sietí. -Školiteľ: Prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. - Stupeň odbornej kvalifikácie: Doktor filozofie v študijnom odbore 9.2.9 Aplikovaná informatika. Žilina: FRI ŽU v Žiline, 2013. Dizertačná práca sa zaoberá problematikou navrhovania rozsiahlych verejných obslužných systémov - úlohami, v ktorých sa má rozmiestniť istý počet obslužných stredísk tak, aby navrhnutý systém garantoval požadovanú kvalitu poskytovanej služby. Tieto problémy sú najčastejšie formulované ako úlohy p-mediánu. Keďže rozsiahle prípady takto formulovaných úloh predstavujú ťažko riešiteľný kombinatorický problém, stali sa metódy jeho riešenia predmetom výskumu v oblasti aplikovanej informatiky. V predkladanej dizertačnej práci prezentujem aproximatívny prístup, ktorý je založený na transformácii pôvodného lokačno-alokačného modelu úlohy na model pokrývací. Ten je riešiteľný univerzálnymi softvérovými nástrojmi na podporu rozhodovania pomerne rýchlo aj pri veľkom rozsahu, hoci patrí do skupiny NP-ťažkých úloh. Princíp reformulácie modelu je založený na hornom, resp. dolnom odhade vzdialeností medzi zákazníkmi a ich obsluhujúcimi strediskami pomocou špecificky zvolených vzdialeností - tzv. deliacich bodov. Ich výber výrazne ovplyvňuje presnosť získaného riešenia. Na dosiahnutie lepších výsledkov bola navrhnutá a implementovaná sekvenčná metóda zónovania. Aproximatívny pokrývací prístup porovnávam s dostupnými metódami riešenia rozsiahlych úloh p-mediánu nielen z hľadiska presnosti nájdeného riešenia, ale aj z pohľadu náročnosti na výpočtový čas. Kľúčové slová: Verejný obslužný systém, rozsiahla úloha p-mediánu, pokrývací model, aproximácia vzdialeností, sekvenčný prístup, dolná a horná hranica, XPRESS

Anglický abstrakt:
KVET, Marek: Designing of large - scale public service systems by covering methods [dissertation thesis] - University of Žilina. Faculty of Management Science and Informatics; Department of Transportation Networks. Supervisor: Prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. - Qualification level: Philosophiae doctor in the study field 9.2.9 Applied Informatics. Žilina: FRI ŽU in Žilina, 2013. Dissertation thesis deals with the problem of designing the optimal structure of most public service systems, which is often formulated as a p-median problem. Real instances of these problems are characterized by considerably big number of possible facility locations, which can take the value of several hundreds or thousands. Current exact approaches to the p-median problem based on a location - allocation model must face up to big demand on computational time or memory capacity and often fail when a large instance is solved. On the other hand, large covering models are easily solvable by common optimization software tools even if they belong to the family of NP-hard problems. The main goal of our research is to take the advantage of the set covering problem to solve large p-median instances. Presented covering approach uses a lower or upper approximation of a network distance between a service center and a customer by some pre-determined distances given by so called dividing points. Deployment of dividing points influences the solution accuracy. To make the results more accurate, we have developed a sequential method of dividing points deployment. We study here the accuracy of suggested method in comparison to saved computational time. Keywords: Public service system, large p-median problem, covering formulation, approximate approach, sequential method, lower and upper bound, XPRESS

Autoreferát dizertačnej práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI