Dizertačné práce

Tvorba a riadenie inovačných procesov v podniku

Autor práce: Ing. Martin Latka
Školiteľ: doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.
Dátum obhajoby: 22.8.2018
Študijný program: 3.3.15 Manažment
Oponent 1: prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
Oponent 2: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

Slovenský abstrakt:
LATKA, Martin: Tvorba a riadenie inovačných procesov v podniku [Dizertačná práca] - Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra manažérskych teórií. – Školiteľ: doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: doktor filozofie („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) v odbore 3.3.15 Manažment. Žilina: FRI ŽU v Žiline, 2018. Dizertačná práca sa zameriava na sumarizáciu a systematizáciu poznatkov v rámci problematiky tvorby a riadenia inovačných procesov v podnikoch. Analýza teoretických poznatkov a praktických prístupov z oblasti inovácií, inovačného manažmentu a inovačných procesov vyúsťuje do návrhu modelu tvorby a riadenia inovačných procesov v podniku. Dizertačná práca je tvorená 7 kapitolami. Prvá kapitola obsahuje analýzu teoretických poznatkov domácich i zahraničných autorov pre oblasť tvorby a riadenia inovačných procesov. Druhá kapitola popisuje metodologický rámec dizertačnej práce a empirického výskumu vrátane hypotéz a výskumných otázok. V metodologickej časti práce je identifikovaný problém práce a výskumu a cieľ práce. Tretia kapitola sa skladá zo skúmania konkrétneho prípadu uplatňovania tvorby a riadenia inovačných procesov na podnikovej úrovni a skúmania uplatňovania tvorby a riadenia inovačných procesov na úrovni EÚ a na celoštátnej úrovni. V štvrtej kapitole je navrhnutý model tvorby a riadenia inovačných procesov. Navrhnutý model je rozdelený do troch fáz: tvorba invencie, tvorba inovácie, prenikanie inovácie. Výsledkom je inovácia ako realizovaná a využívaná zmena. V piatej kapitole je overenie modelu tvorby a riadenia inovačných procesov na základe definovaných kritérií funkčnosti modelu a na základe možnosti aplikácie modelu do reálneho podniku. Šiesta kapitola uvádza teoretické a praktické prínosy dizertačnej práce: zosumarizovanie teoretických poznatkov v problematike manažmentu v oblasti tvorby a riadenia inovačných procesov v podniku, analýza chápania a vysvetlenia pojmu inovačný proces, vytvorenie modelu tvorby a riadenia inovačných procesov v podniku, vytvorenie modelu efektívnej implementácie inovačných procesov, diagnostika úrovne inovačných procesov v slovenských podnikoch, vytvorenie modelu, popis modelu a jeho efektívnej implementácie v podniku. V poslednej kapitole sú identifikované hlavné problémy, ktoré vznikajú pri tvorbe a riadení inovačných procesov a pri implementácií navrhnutého modelu. Kľúčové slová: inovácia, inovačný manažment, inovačný proces

Anglický abstrakt:
LATKA, Martin: Creating and managing innovative processes in an enterprise [Dissertation] - University of Žilina, Faculty of Management and Informatics, Department of Managerial Theories. - Supervisor: doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. - Degree of professional qualification: Doctor of Philosophy ("philosophiae doctor", abbreviation "PhD.") In 3.3.15 Management. Žilina: FRI ŽU in Žilina, 2018. The dissertation is focused on the summarization and the systematization of knowledge in the field of creating and managing innovative processes in an enterprise. The analysis of the theoretical knowledge and practical approaches from the field of innovation, innovation management and innovation processes lead to designing of a model for the creation and management of innovation processes in an enterprise. The dissertation consists of 7 chapters. The first chapter contains an analysis of the theoretical knowledge of domestic authors in the field of creation and management of innovation processes. The second chapter describes the methodological framework of dissertation and empirical research, including hypotheses and research questions. In the methodological part of the thesis is identified the problem of work and the aim of the work. The third chapter consists of examining a concrete case of applying the creation and management of innovation processes at the corporate level and examining the application of the creation and management of innovation processes at EU and national level. The fourth chapter proposes a model for the creation and establishment of innovative processes. The proposed model is divided into three phases: creation of invention, creation of innovation, penetration of innovation. The result is innovation as a realized and used change. The final chapter is to verify the model of creating and management innovative processes based on defined model functionality criteria and the ability to apply the model in a real business. The sixth chapter introduces the theoretical and practical benefits of the dissertation: summarizing the theoretical knowledge in the management problem in the field of creation and establishment of innovative processes in the enterprise, analyzing the understanding and explanation of the concept of the innovation process, creating a model of creation and establishment of innovation processes in an enterprise, creating a model of effective implementation of innovation processes diagnostics of the level of innovation processes of the companies involved, modeling, description of the model and its effective implementation of the company. The last chapter identifies the main problems that arise during the creation of the innovation processes and the implementation of the proposed model. Key words: Innovation. Innovation management. Innovation process

Autoreferát dizertačnej práce
Text práce

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI