Študijné programy

Ponúkané bakalárske študijné programy

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) ponúka v akademickom roku 2018/2019 tieto akreditované bakalárske študijné programy:

Študijný program
Forma štúdia
Akademický titulDĺžka štúdia
v rokoch
Plánovaný počet
prijatých uchádzačov

Informatika
denná
Bc.
3
280
Manažment
denná/externá
Bc.
3
100/20
Počítačové inžinierstvo
denná
Bc.
3
60

Informatika

Absolventi študijného programu Informatika získajú základné poznatky z informatiky. Budú schopní pracovať so softvérom informačných systémov podnikov, podieľať sa na jeho tvorbe a realizácii, získajú znalosti z podnikania. Typické uplatnenie absolventov je vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére a ako samostatní podnikatelia. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí ovládajú výpočtovú techniku a vedia uplatniť moderné informačné technológie, vytvára predpoklady pre ďalší kvalifikačný rast v oblasti informatiky v rámci inžinierskeho štúdia.

Manažment

Absolvent študijného programu Manažment nadobudne kľúčové poznatky, zručnosti a kompetencie v oblasti manažérskych disciplín. Dokáže sa úspešne uplatniť ako vedúci zamestnanec (manažér) nižšej aj strednej úrovne riadenia výrobnej i nevýrobnej organizácie. Stane sa kvalifikovaným odborníkom schopným analyzovať existujúce problémy v systémoch riadenia organizácií, pripraveným tvorivo navrhovať ich riešenia, disponovaným skvalitňovať a optimalizovať procesy v organizácii s cieľom vytvárať nové hodnoty a dosahovať synergie a strategické
konkurenčné výhody.

Počítačové inžinierstvo

Absolvent študijného programu Počítačové inžinierstvo je pripravený pokračovať v inžinierskom štúdiu, alebo sa uplatniť v podnikoch a inštitúciách pri projektovaní, nasadzovaní, prevádzke, údržbe a inovácii počítačových systémov, prostriedkov komunikačnej techniky, priemyselnej automatizácie, meracej a diagnostickej techniky a podobne. Uplatní sa pri vývoji číslicových systémov na báze mikropočítačov a programovateľných obvodov, čo mu umožňuje pracovať tiež na pozícii vývojového pracovníka, konštruktéra, prípadne technológa.


FRI z pohľadu študenta

Štúdium na Fakulte riadenia a informatiky (FRI) je jedinečné práve prepojením spoločenských a technických vied. Nakoľko aktuálny stav na trhu práce sa vyznačuje nadbytkom absolventov vysokých škôl, je dôležité sa v tejto mase odlíšiť. Absolvovanie FRI Vám umožní túto výhodu získať. V rámci bakalárskeho štúdia ponúka fakulta tri študijné programy: informatika, manažment a počítačové inžinierstvo. Študenti sa k priebehu štúdia vyjadrili nasledovne:

"O odbor informatika som mal veľký záujem. Rozhodoval som sa spomedzi viacerých fakúlt, ale výber FRI vôbec neľutujem. Boli to skvelé roky. Počas štúdia sme pracovali s moderným vybavením. Ja som sa venoval najmä vývoju mobilných aplikácií a už počas štúdia som si rozbehol vlastnú firmu."

Jozef, absolvent programu Informatika

"Odbor manažment na FRI je zaujímavý, špecifický a veľmi praktický. Väčšina mojich spolužiakov by povedalo, že štúdium bolo náročné, ale teraz vieme, že sa nám to oplatilo. Je príjemné pri prvom pohovore počuť, že práve škola, na ktorej som študovala, ma posunula do ďalšieho kola. Rozhodne viem, že štúdium na FRI bola správna voľba."

Lenka, absolventka programu Manažment

"Skvelé je najmä to, že vyučujúci nás zapájajú do svojich projektov, kde máme možnosť spolupracovať s rôznymi nadnárodnými spoločnosťami. Tam vidíme, ako to v praxi naozaj funguje a popri tom sa nám otvárajú dvere k nášmu potenciálnemu zamestnávateľovi. Čo viac by sme mohli od štúdia očakávať?"

absolventi bakalárskych študijných programov


Ponúkané inžinierske študijné programy

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) ponúka v akademickom roku 2018/2019 tieto akreditované inžinierske študijné programy:

Študijný programForma štúdiaAkademický titulDĺžka štúdia
v rokoch
Plánovaný počet
prijatých uchádzačov
Informačné systémy
dennáIng.280
Inteligentné informačné systémy
dennáIng.220
Aplikované sieťové inžinierstvo
dennáIng.2
20
Informačný manažment
denná/externáIng.
2/360/20
Počítačové inžinierstvo
denná
Ing.
2
40


Informačné systémy

Inžinierske štúdium v študijnom programe Informačné systémy pripravuje absolventa nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a návrhu programových prostriedkov na podporu rozhodovaní, informačných systémov a počítačových systémov. Po skončení štúdia je absolvent pripravený viesť, prispôsobovať a implementovať moderné informačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach a pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen alebo vedúci tímov.


Inteligentné informačné systémy

Absolvent študijného programu Inteligentné informačné systémy získa pokročilé poznatky z informatiky a bude môcť uplatniť sa na rôznych stupňoch riadenia v softvérových firmách, v priemyselných podnikoch, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. Navyše sa vie uplatniť na miestach vývojárov aplikačného softvéru, systémových analytikov a programátorov.


Aplikované sieťové inžinierstvo

Absolvent študijného programu nájde uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce v mnohých odvetviach hospodárstva, a to tak v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore. Uplatní sa prakticky vo všetkých odvetviach, ktoré využívajú metódy a prostriedky informatiky a informačno-komunikačných technológií na riadenie a správu procesov (priemyselné podniky, bankovníctvo, doprava, zdravotníctvo, vzdelávacie inštitúcie a pod.). Absolvent druhého stupňa je pripravený aj na štúdium študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania.


Informačný manažment

Teoretické znalosti, praktické zručnosti a kompetencie absolventa integrujú oblasť manažmentu, marketingového riadenia, ekonómie, ekonomiky a informatiky s oblasťou podnikania a projektovania manažérskych systémov. Absolventi študijného programu Informačný manažment dokážu v rozhodovacích manažérskych procesoch podniku využívať znalosti a zručnosti systémového prístupu, aplikovať moderné informačné a komunikačné technológie, a to pri riešení náročných problémov riadenia či využívaní informačno-komunikačných systémov. Uplatnia sa pri zastávaní vedúcich a riadiacich funkcií v štátnej sfére, výrobných, obchodných organizáciách, či organizáciách služieb.


Počítačové inžinierstvo

Absolvent študijného programu Počítačové inžinierstvo sa môže uplatniť vo výskumných a vývojových inštitúciách zameraných na oblasť počítačových systémov, ako riešiteľ komplexných projektov. Môže sa tiež uplatniť v podnikoch, ktoré sa venujú vývoju a nasadzovaniu výpočtovej techniky a číslicových systémov vo všetkých oblastiach hospodárstva. Absolvent sa môže uplatniť aj ako vývojový pracovník vstavaných systémov na báze mikropočítačov, FPGA obvodov a ďalších obvodových prostriedkov. Absolvent študijného programu počítačové inžinierstvo je pripravený pokračovať v štúdiu na treťom stupni.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI