Dizertačné práce

Autor Názov práce Školiteľ Rok obhajoby Št. program Akcie
Ing. Filip Janovič Modelovanie a optimalizácia výkonnosti paralelných algoritmov Prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Juraj Cenek Priestorové plány liniek v regionálnej hromadnej osobnej doprave doc. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Martin Húdik Modelovanie, optimalizácia a predikcia výkonnosti paralelných algoritmov prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Jozef Kostolný Analýza spoľahlivosti systémov doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Dušan Nemček Modelovanie vybraných mechanizmov garancie kvality služieb v komunikačných sieťach doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Miroslav Rusin Analýza údajov a hodnotenia spoľahlivosti v medicínskych systémoch doc. Elena Zaitseva, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Jana Púchyová Správanie sa multiagentových systémov s definovaným cieľom prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Ľubomír Toman Sofistikované nástroje na podporu rozhodovania v podmienkach neistoty pri návrhu verejných obslužných systémov evakuačného typu prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Štefan Toth Spracovanie obrazu s využitím dopytov v prostredí VANET doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Ľuboš Takáč Spracovanie dát v rozsiahlych databázach Doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Marek Kvet Navrhovanie rozsiahlych verejných obslužných systémov metódami pokrývania Prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Tomáš Majer Problémy trasovania v rozsiahlych dopravných sietach doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Mgr. Dan Slováček Modelovanie a optimalizácia výkonnosti paralelných počítačov Prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Lukáš Čechovič Klasifikácia signálov pomocou umelých neurónových sietí prof. Ing. Juraj Miček, CSc. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Martin Hyben Rozpoznávanie reči s nízkou výpočtovou náročnosťou prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Miroslav Mintál Platforma pre podporu využitia výpočtového výkonu grafických kariet v multiagentových simulačných modeloch doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Matej Meško Identifikácia a monitorovanie mobilných objektov doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Tomasz Kanik Modely rozhodovania pri určovaní diagnóz v medicíne doc. RNDr. Štefan Peško, CSc. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
RNDr. Marian Kováč Možnosti využitia paralelných výpočtov pri riešení problémov diskrétnej optimalizácie doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Michal Kocifaj Modelovanie činností autonómnych mobilných prostriedkov v komplexnom stochastickom prostredí dopravných terminálov doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI