Dizertačné práce

Autor Názov práce Školiteľ Rok obhajoby Št. program Akcie
Ing. Anna Vargová, rod. Kormanová Hybridné simulačné modely pohybu a správania sa chodcov s nehomogénnou granularitou doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Anna Závodská Znalosti v strategickom marketingu doc. Ing. Josef Vodák, PhD. 2013 3.3.15 Manažment  
Ing. Boris Bučko Modelom riadená architektúra a ontológie prof. Ing. Matilda Drozdová, PhD. 2016 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Dušan Nemček Modelovanie vybraných mechanizmov garancie kvality služieb v komunikačných sieťach doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Eva Malichová Manažérske rozhodovanie o investovaní v podniku doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Eva Siantová Meranie inovačnej výkonnosti doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Filip Janovič Modelovanie a optimalizácia výkonnosti paralelných algoritmov Prof. Ing. Ivan Hanuliak, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Gabriel Koman Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data doc. Ing. Milan Kubina, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Ján Bendík Navrhovanie verejných obslužných systémov s exaktným optimalizačným jadrom prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2016 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Jana Kundríková Strategické riadenie kooperácie akademických a výskumných subjektov s podnikateľským prostredím doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Jana Púchyová Správanie sa multiagentových systémov s definovaným cieľom prof. Ing. Juraj Miček, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Jozef Kostolný Analýza spoľahlivosti systémov doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Jozef Papán Rýchle zotavenie siete - IP Fast Reroute doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. 2015 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Juraj Cenek Priestorové plány liniek v regionálnej hromadnej osobnej doprave doc. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Katarína Púčková Uplatnenie prvkov znalostného manažmentu v organizovaní prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. 2017 3.3.15 Manažment  
Ing. Kristína Poláčková Manažérske rozhodovanie v motivovaní zamestnancov prof. Ing. Martina Blašková, PhD. 2018 3.3.15 Manažment  
Ing. Ľubomír Toman Sofistikované nástroje na podporu rozhodovania v podmienkach neistoty pri návrhu verejných obslužných systémov evakuačného typu prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Ľuboš Takáč Spracovanie dát v rozsiahlych databázach Doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 2013 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Lukáš Čechovič Klasifikácia signálov pomocou umelých neurónových sietí prof. Ing. Juraj Miček, CSc. 2014 9.2.9 Aplikovaná informatika  
Ing. Lukáš Falát Prognózovanie časových radov s hybridnými umelými neurónovými sieťami a pokročilými štatistickými metódami prof. Ing. Dušan Marček, CSc. 2015 9.2.9 Aplikovaná informatika  
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI